Ana sayfa » Etiket arşivi » download

\ \ \ \

iOS 6.1 Beta 4 indir

iOS bir yandan ?u anda sürümde olan versiyonunu güncellerken bir di?er yandan da önümüzdeki sürümlerinin denemesini gerçekle?tiriyor. Bugün sabah saatlerinde iOs 6.0.2’yi duyuran Apple, ayn? zamanda iOs 6.1’in dördüncü beta versiyonunu da bizlere sundu. A?a??daki linkten iOS 6.1 4. Betay? indirebilirsiniz. Her güncellemesi için önceden titiz bir biçimde çal??an ve bize bir sorun sunmamaya çal??an […]

\ \ \ \ \

Firefox OS Simulator indir

Mozilla, kendi üretti?i i?letim sistemi için ilk geli?tirdi?i program?n beta sürümünü aylar öncesinden bizlerle tan??t?rm??t?. ?imdi ise program?n tam sürümü indirime aç?ld?. Mozilla Firefox OS Simulator, Firefox taray?c?larda da denendi; 16 ve 17 versiyon üzeri Firefox uygulamalar?nda çal???yor. Firefox OS Simulator’u a?a??da verdi?imiz linkten indirebilirsiniz. Boyutunun 100 MB’a kadar ula?t???n? hat?rlatt?ktan sonra bunun bir eklenti […]

\ \ \ \

Snapseed iOS indir

Instagram’?n alan?ndaki tek rakibi olarak gösterilen Snapseed geçti?imiz ay içerisinde Google taraf?ndan sat?n al?nm??t?. O günden itibaren uygulama üzerindeki çal??malar?n? yürüten Google bugün olaya son noktay? koydu. Google Snapseed, hem iOS’ta hem de Android’de ayn? anda yay?mland?, indirilmeye aç?ld?. Peki Snapseed nedirderseniz hemen aç?klayal?m. Instagram ile hemen hemen ayn? görevi gerçekle?tiren bu prgoramda bulunan efektler […]

\ \ \ \ \

YouTube iPad uygulaması indir

Apple ile Google aras?ndaki k?yas?ya sava? devam ediyor. Yeni i?letim sistemi iOS 6’da neredeyse hiçbir Google uygulamas?na izin vermeyen Apple, Youtube’u da kapay?p bizim videolara eri?imimize sadece taray?c? üzerinden gerçekle?tirmemize zorlam??t?. Ama Google pek fazla u?ra?mad? gibi gözüküyor. Google geçti?imiz gün iOS 6 ile çal??an iPad’ler için uygulamalar?n? geli?tirdiklerini aç?klad?. Resmi blog üzerinden yap?lan haberde […]

\ \ \ \

Yeni Facebook Messenger indir

Facebook Messenger’dan yeni bir devrim daha geliyor. TElefonlara smsssiz mesajla?ma ?ans? tan?yan ilk programlardan olan Facebook Messenger, art?k WhatsApp gibi olabilir. Son zamanlarda ortada dola?an haberler do?rultusunda biz de Facebook’un WhatsApp’i sat?n alaca??n? dü?ünüyorduk ama Facebook kendisi geli?tiriyor. Telefon operatörlerinin en büüyk gelir kayna?? olan smslere son getiren WhatsApp, kendi sunucusu üzerinde mesajlar? tutarak telefonlar […]

\ \ \

iTunes 11 indir

iTunes’?n yeni versiyonunun gelece?i iPhone 5’in lansman?nda bizlere söylenmi?ti ama durum hakk?nda kesin bir tarih verilmemi?ti. Bu tarih spekülasyonlar? sürerken Apple’dan sessiz sedas?z bir hareket geldi ve iTunes 11’i indirmeye açt?. Zaten iTunes’?n?z? bir kez dahi açt?ysan?z uyar?yla kar??la?m??s?n?zd?r. E?er uyar? almad?ysan?z a?a??da verdi?imiz linkten iTunes 11i indirebilirsiniz. Yeni gelen güncelleme ile program?n arayüzü, tasar?m? […]

\ \

Vimeo iOS indir

?nternet üzerinden video izleme ?ans? tan?yan YouTube’dan bir ba?ka ünlü olan sistem ise ço?unuzun da bildi?i gibi Vimeo’dur. Oldukça büyük bir çevreye hitap eden video payla??m sitesi iOS için geli?tirdi?i uygulamas?na yeni güncelle?tirme paketi getirdi. Program art?k çok daha kullan??l?. Vimeo’nun iOS versiyonun arayüzü yeni güncelleme ile ba?tan a?a??ya de?i?ti. Tabi bu arayüz de?i?imi ile […]

\ \ \

Windows 8 WinZip indir

Bilgisayar tarihinin en eski s?k??t?rma programlar?ndan olan WinZip, Windows 8 üzerinde de bir ilki gerçekle?tirerek sistem üzerindeki ilk s?k??t?rma program? oldu. WinRar’dan önce davranan WinZip’in yeni tasar?m? Windows 8 ile de baya?? örtü?üyor, üstelik fiyat? da oldukça uygun. Windows Store üzerinden sat??a sunulan WinZip’in fiyat? sadece 7.99 dolar. Bilindi?i gibi s?k??t?rma programlar? bir bilgisayar için […]

\ \ \ \ \

Internet Explorer Windows 7 indir

Internet Explorer 10 yap?lan testler sonucunda hem Chrome’u hem Firefox’u hem de Opera’y? geçmeyi ba?arm??t? h?z anlam?nda. Buna ne kadar ?a??rsak da deliller ortada oldu?una göre program? kesinlikle kullanmak gerekiyor; gerçi ben hala Opera kullanmaya devam edece?im ama bu yaz? sizin i?inize yarayabilir. ?lk ba?ta sadece Windows 8 için geli?tirildi?i aç?klanan ama sonra Windows 7’ye […]

\ \

Windows 7 IE 10 indir

Windows 7 için Internet Explorer 10’un gelip gelmeyece?i uzun süredir internet haberlerimizi me?gul etmekteydi. Bu konu hakk?nda bizleri ayd?nlatan aç?klama sonunda Microsoft’tan geldi. ?lk zamanlarda Internet Explorer 10’un Windows 7 için uyumlu olmayaca??n? belirten yetkililer ger iad?m atm??a beenziyor. Microsoft’tan dün yap?lan aç?klamaya göre Internet Explorer 10’un Windows 7’de kullan?lacak bir sürümü daha ç?kacak. Bu […]

Sayfa 1 / 212