Ana sayfa » Etiket arşivi » instagram

\ \ \

YouTube videolarını Instagram’a yüklemek

Dünyan?n en çok kullan?lan ve birkaç sene öncesinde Google taraf?ndan sat?n al?nan video payla??m sitesi YouTube’dan bazen indirmek istedi?imiz videolar ç?k?yor. Bunlar? hem ak?ll? telefonlara hem de bilgisayara indirmek bir i?kence haline gelebildi?i gibi bolca vaktimizi de harc?yoruz. Ama art?k i?ler daha kolay olacak. Zira Tube2gram ad?nda bir internet sitesi istedi?iniz YouTube videosunu ister Instagram […]

\ \ \

Instagram, 200 milyon kullanıcıya ulaştı

Bundan iki sene önce Instagram’? sadece 1 milyar dolarl?k ücreti kar??l???nda sat?n alan Facebook, uygulamay? yükseltmeyi ba?ar?yor. Al?nd???nda 100 milyon bile üyesi bulunmayan Instagram’?n üye say?s? geçti?imiz gün yap?lan aç?klamalara göre 200 milyona ula?t?. Zuckerberg daha önce yapt??? aç?klamalarda bu de?erin oldukça zor oldu?unu dile getirmi?ti ve gerçekten de kimse sadece bir sene içerisinde yüzde […]

\ \ \ \

Facebook, farkı açıyor

Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada hepsinin günlük, haftal?k ve en son tercih olarak aktif kullan?c? say?lar? ortaya ç?kar?ld?. Facebook günlük ziyaretçi konusunda büyük geli?me kaydetmi? gibi görünüyor. Taht? kimseye […]

\

Instagram’ın enleri

Serüvenine birkaç sene önce ba?lam?? ve bir buçuk sene önce 1 milyar dolar kar??l???nda Facebook taraf?ndan sat?n al?nm?? olan Instagram’?n 2013 istatistikleri aç?kland?. Her geçen dönem büyümesini daha da h?zl? hale getiren Instagram’?n enleri bizlere aktar?l?rken gelmi? olan bilgilerin pek de ?a??rt?c? oldu?unu söyleyemeyiz. Webstagram’?n 4 milyon 119 bin 170 popüler foto?raf? baz alarak amcharts.com […]

\

Instagram satılır mıydı!?

Bundan sadece iki sene önce kurulmu? olan Instagram art?k uzun süredir Facebook’un elinde. ?lk ç?kt??? dönemde sadece iOS i?letim sisteminde kullan?lmas?na ra?men kullan?c?lar taraf?ndan fazla benimsenen ve k?sa süre içerisinde milyonlarca kullan?c? elde eden Instagram Zuckerberg’in dikkatini çekmi? ve k?sa süren pazarl?klar?n ard?ndan 1 milyar dolara sat?n al?nm??t?; ancak uygulamay? ilk geli?tiren ki?i bundan bir […]

\ \

Instagram video özelliği

Geride b?rakt???m?z senede 1 milyar dolarl?k ücretiyle Facebook taraf?ndan sat?n al?nan Instagram’a yeni bir özellik daha geliyor. Facebook yar?n, 20 Haziran’da yeni bir etkinlik düzenleyecek ve internette yay?lan dedikodulara göre aç?klanacak olan yeni haber instagram video özelli?i olacak. Sadece foto?raf payla??m? için kullan?mda olan uygulamaya video deste?inin de gelmesi Vine ve Vimeo gibi bir anda […]

\ \ \ \

Instagram etiket ekleme

Mobil cihazlar?n kullan?m?n artmas?yla ?u anda en de?erli yaz?l?mlardan biri haline gelen Instagram kullan?c?lar? taraf?ndan birkaç ayd?r etiket özelli?inin eklenmesi konusunda zorlan?yor. Facebook ve Twitter gibi di?er dev sosyal a?larda bu özellik neredeyse her içerikte kullan?l?rken dünyan?n en büyük foto?raf payla?mak uygulamas?nda kullan?lmamas? al??kanl?klar?n d???na ç?karken sonunda bu özelli?i Instagram da dün yay?mlad??? güncelleme ile […]

\ \ \

Instagram kötü günler geçiriyor

AppStats ?a??lacak bir istatistik payla?t?. ?u anda dünyan?n en popüler sosyal a?lar?ndan biri olan Instagram büyük bir dü?ü?te. Geçti?imiz ay aktif Instagram kullan?c? say?s? 16.8 milyon iken bu ay ölçülen de?erler sadece 5 milyon civar?nda bir say?y? gösteriyor. Bu da yüzde 60 ortalamas?nda bir dü?ü? var anlam?na gelmekte. Instagram’daki bu keskin dü?ü?e ne kadar ?a??rsak […]

\ \

Instagram fotoğrafları satılmayacak

Geçti?imiz günlerde gizlilik politikas?nda radikal de?i?iklikler gerçekle?tiren Instagram’dan bugün iç rahatlatan yeni bir aç?klama daha geldi. Konu hakk?nda aç?klama yapan Kevin Systrom, asla böyle bir amaçlar?n?n olmad???n?, de?i?en kurallar? kullan?c?lar?n ve sosyal medyan?n farkl? yorumlad???n? dile getirdi. Birkaç ay önce Facebook taraf?ndan sat?n al?nan ve ?u anda 100 milyondan fazla kullan?c?ya sahip olan Instagram, sosyal […]

Sayfa 1 / 212