Ana sayfa » Etiket arşivi » istatistik

\ \ \

Türkiye İnternet İstatistikleri

Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m oran?n?n gayet fazla oldu?unu söyleyebiliriz. We Are Social adl? bir ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre Türkiye’de 35 milyon ki?i internet kullan?yor; bu da nüfusun yüzde 35’lik oran?na denk […]

\ \ \ \ \

Avea 2013 istatistikleri

2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu firmalar aras?na Avea da eklendi. Avea CEO’su Erkan Akdemir, yapm?? oldu?u aç?klamalarda 2013’te Avea’n?n büyük bir geli?me ve büyüme kaydetti?ini dile getirirken 2013 planlar? hakk?nda da aç?klamalarda bulundu. Geçen y?l?n […]

\ \ \

Twitter’ı en çok kullanan ülkeler

Sosyal medya siteleri aras?nda en çok kullan?lanlardan biri olan Twitter’dan yeni istatistikler geldi. PeerReach taraf?ndan yap?lan ara?t?rmayla birlikte Twitter’? en çok kullanan ülkelerin bir listesi haz?rland?. Yukar?dan da görebilecek oldu?unuz tabloda Twitter’?n kullan?m de?erleri belirtiliyor. Sitenin aktif kullan?c?lar?n?n neredeyse yar?s? sadece ABD, Japonya, Endonezya, ?ngiltere ve Brezilya gibi be? ülkeden olu?urken biz de fazla kullan?yoruz […]

\ \

Windows Phone pazar payını artırmakta

Microsoft’un mobil i?letim sistemi olan Windows Phone 8 kararl? yükseli?ini devam ettiriyor. Temmuz ve A?ustos aylar?nda bir duraklama dönemine girmi? olan WP8 son aylarda satt??? telefonlar?n ard?ndan tekrar yükseli?e geçti. Bunda en büyük önem Lumia serisinin olarak gözüküyor; neredeyse tüm sat??lar Lumia üzerinden sa?land?. Microsoft’un son mobil i?letim sistemi Windows Phone 8, 2013 y?l?n?n son […]

\ \ \

Türkiye’nin internet istatistikleri açıklandı

?nternetin son seneler içerisindeki geli?imi ülkemizi fazlas?yla de?i?tirdi. Art?k büyük topluluklar olu?turan internet ortam?nda en çok Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar kullan?l?yor, bunlar? takip eden ise LinkedIn oldu. Ba?bakanl?k Bas?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan haz?rlanan bir istatistikte bu bilgilerin detaylar?na yer verildi. Liderlerin sosyal medya karnesi aç?kland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül Twitter’da liderli?ini sürdürüyor. Ba?bakan […]

\ \

Google Chrome düşüşte

?nternet taray?c? sektöründe k?yas?ya bir çeki?me devam ederken Internet Explorer ezici liderli?ini halen sürdürmekte. Daha çok bilinçli kullan?c?lar?n kullanmakta oldu?u Google Chrome ise dikey bir dü?ü?e geçmi? durumda. Ekim ay?n?n web taray?c? sonuçlar? aç?kland? ve buna bakt???m?zda listenin en üstündeki üçlünün de?i?medi?ini, sadece oranlarda oynamalar oldu?unu görüyoruz. Firefox ve IE pazar paylar?n? art?r?rken Google Chrome […]

\ \ \ \

Samsung kazancını artırdı

Dünyan?n en büyük mobil geli?tiricilerinden biri olarak gösterilen ve ?u anda Apple’a tek kafa tutabilen ki?i olarak göze çarpan Samsung geride b?rakt???m?z dönemin istatistiklerini aç?klad?. Ekonomik olarak çok iyi bir yol at etmi? olan firma rekor kâr de?erini de yakalad?. Tabi bundaki en büyük etken Samsung Galaxy S4’ün beklenenden çok daha fazla sat?? yap?yor olmas?. […]

\

İnternet bağımlılığı

?nternet her geçen dönem hayat?m?zda daha fazla yer kaplamaya, daha fazla yere hitap etmeye ba?larken ba??ml?l?k oranlar?n? da art?r?yor. Art?k 3 ya??ndaki çocu?un bile bilgisayar ba??nda oyun oynad???n? görmek kimseye ?a?k?nl?k vermiyor. Özellikle oyun konusunda dünyan?n en büyük sektörü olan internet e-ticaret sat??lar?nda da büyük ivme kazanm?? durumda ki dünyan?n ço?u pazar? art?k tüm i?lerini […]

\ \ \

Instagram kötü günler geçiriyor

AppStats ?a??lacak bir istatistik payla?t?. ?u anda dünyan?n en popüler sosyal a?lar?ndan biri olan Instagram büyük bir dü?ü?te. Geçti?imiz ay aktif Instagram kullan?c? say?s? 16.8 milyon iken bu ay ölçülen de?erler sadece 5 milyon civar?nda bir say?y? gösteriyor. Bu da yüzde 60 ortalamas?nda bir dü?ü? var anlam?na gelmekte. Instagram’daki bu keskin dü?ü?e ne kadar ?a??rsak […]