Ana sayfa » Etiket arşivi » Nokia

\

Nokia, Alcatel’i satın aldı

Geçti?imiz günlerde internette dönen bir iddiada Nokia’n?n Frans?z firma Alcatel-Lucent’i sat?n alaca?? belirtiliyordu. Bu iddiaya zaten herkes olur gözüyle bakarken aç?kças? bu kadar h?zl? ?ekilde olumlu sonuçlanmas?n? beklemiyorduk. Nokia, Alcatel’i bünyesine katt???n? resmi bir aç?klamayla kamuoyuyla payla?t?. Sat?n alman?n detaylar?, ücreti ve birimleri de aç?klan?rken art?k Nokia’n?n sa?lam bir sistem ve telefonlarla telefon sektörüne geri […]

\ \

Nokia Illusionist iptal edildi

Geride b?rakt???m?z ay içerisinde sizlere vermi? oldu?umuz haberde Nokia’n?n 8 inçlik bir tablet üzerinde çal??t???n? ve hatta birçok foto?rafla birlikte teknik özelliklerin de internete s?zd?r?ld???n? belirtmi?tik. Tüm dünya birkaç ay içerisinde bu tabletin sat??a sunulmas?n? beklerken ?imdi de Nokia Illusionist adl? tabletin iptal edildi?ini konu?ulmaya ba?land?. Buna gerekçe olarak ise Nokia’n?n ak?ll? telefonlar üzerine biraz […]

\ \ \

Nokia MixRadio geldi

Bundan yakla??k iki ay önce sizlere Microsoft’un Nokia’y? sat?n ald???na dair haberimizi vermi?tik. O haberden sonra pek bu konu üzerinde durmad?k, çünkü pek de do?rular? yans?tan haberler gelmedi ama herkesin tahmini Nokia’n?n servislerinin Microsoft ile birle?ecek olmas?yd?. Bunlar?n ba??nda da Nokia Music servisinin Xbox Music ile birle?mesi geliyordu. Ancak beklenen olmad? ve Nokia Music art?k […]

\ \

Nokia’dan küçük boyutlu tablet

Tablet piyasas?na son zamanlarda giren en büyük isimlerden biri olarak gözüken Nokia ilk tableti Lumia 2520 ile çok iyi yorumlar al?rken devam?n? de getirme niyetinde. Lumia 2520 ile neredeyse tüm rakiplerini geride b?rakan Nokia ?imdi de daha küçük boyutta bir tablet geli?tiriyor. Gelen bilgilere göre bu tablet 2013 y?l?nda bizlerle bulu?turulacak. Nokia’n?n Windows RT’li bir […]

\ \ \ \

Lumia 2520 ve Surface 2 savaşı başlıyor

Yakla??k bir ay önce Nokia’n?n tüm mobil bölümleri dünya devi Microsoft taraf?ndan sat?n al?nm??t?. Görünü?e bak?l?rsa Nokia gizliden i?ler de çeviriyormu?. Uzun süredir kendi tableti üzerinde çal??malar yapt???n? bildi?imiz Nokia sonunda bunu aç??a ç?kard?: Lumia 2520. Bu tabletin tan?t?lmas?n?n ard?ndan ise Microsoft bizlere Surface 2’yi sundu ve ?imdi bu ikili aras?nda k?ran k?rana bir çeki?me […]

\ \ \

Nokia Guru internete sızdırıldı

Fin geli?tiricinin uzun süredir üzerinde çal??t???n? bildi?imiz yeni müzikçalar? da sonunda internete dü?tü. ?a??rmad???m?z olay cihaz? internete sokan?n yine Evleaks olmas? olurken Guru ad?ndaki yeni cihaz?n çok küçük bir yap?ya sahip oldu?unu belirtelim. Boyutu ve ??k tasar?m?yla ?imdiden ilgi çeken Nokia Guru büyük ihtimal yar?nki etkinlikte tan?t?lacak. Nokia’dan s?zan görüntüler, bu kez dev boyutlu Lumia’lara […]

\

Nokia akıllı saat

Mobil teknoloji kendini her geçen gün geli?tirmeye devam ederken bu teknoloji saatlere de atlam??t?. Ak?ll? saat furyas? ilk olarak Apple ile ba?larken bundan sonra Samsung taraf?ndan da benimsenirken son olarak buraya Nokia da el at?yor. Nokia’n?n ilk ak?ll? saati foto?raflar? geçti?imiz gün internete dü?tü. Çinli bir internet sitesi taraf?ndan yay?mlanan foto?raflar fazlas?yla gerçekçi gözüküyor, bakal?m […]

\ \

Nokia Tablet geliyor

Neredeyse tüm mobil telefon üretimi gerçekle?tiren firmalar tablet sektörüne de giri? yapt? ancak Nokia’dan bu vakte kadar öyle bir atak görmedik. Son zamanlarda bunun dedikodusu fazlas?yla yay?l?rken internete birkaç tane de görsel dü?tü Nokia’ya ait oldu?u öne sürülen tablet olarak. Söz konusu tabletin foto?raf?n? yukar?da görebiliyorsunuz, arka kapa??n?n üstünde Nokia ibaresi yer almakta. Asl?na bak?l?rsa […]

\ \

Nokia’dan yeni kamera atağı

Finlandiya’n?n en büyük firmalar?ndan biri, cep telefonu piyasas?n?n da en sayg?n firmalar?ndan biri olan Nokia, Lumia serisi ve Windows Phone 8 i?letim sistemiyle birlikte uzun süredir durdu?u batakl?ktan ç?kmay? ba?arm??t?. Birkaç ay önce yap?lan çal??malarda Nokia’n?n 41 megapiksellik bir telefon kameras? geli?tirdi?i aç?klanm?? ve bu teknoloji bizlere gösterilmi?ti. Ancak buna ra?men halen bu kamera teknolojisi […]

\

Nokia’da Maçkolik 6 ay bedava

Nokia Ma?aza’n?n en fazla indirilen uygulamalar?ndan biri olan Maçkolik uygulamas?, Asha model telefon alanlara 6 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Futbolseverlerin vazgeçemedi?i uygulamalardan olan Maçkolik, Nokia’n?n Asha 201, 203 ve 300 telefonlar?nda 6 ay ücretsiz olarak kullan?labiliyor. Bu cihazlardan birini ald?ktan sonra Nokia Ma?aza’dan Maçkolik uygulamas?n? indirmeniz gerekiyor. Normalde bu uygulama yaln?zca 1 ay bedava […]

Sayfa 1 / 212