Ana sayfa » Etiket arşivi » PS4

\

PS4 rekor kırmaya devam ediyor

2 sene önce sat??a sunulan ve rekorlar k?rmay? ba?aran PlayStation 4 halen deliler gibi satmaya devam ediyor. Jpaon üreticisi Sony taraf?ndan geli?tirilen yeni nesil PlayStation’a dair geride b?rakt???m?z 3 ayl?k sat?? bilgileri aç?kland?. Gelen bilgilere göre 2014’ün son 3 ay? içerisinde 6.4 milyon PS4 sat?lm??. Bu de?er aras?na PS Vita da s?k??t?r?l?nca sat?? adedi 7.5 […]

\ \

Xbox One bu sefer PS4’ü geride bıraktı

Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride kalan Xbox One’?n yüzü Sony’ye kar?? sonunda ilk kez güldü. Sadece Amerika’da de?il dünya genelinde sonuç böyle iken NPD geçti?imiz gün yapt??? bir aç?klamayla birlikte Sony’yi sat??larda geride b?rakt???n? aç?klad? […]

\

PS4’e MP3 desteği geliyor

Geride b?rakt???m?z senenin sonbahar aylar?nda sat??a sunulan PlayStation 4, tam kapasiteli özellikleriyle bizlerle bulu?mam??t?. Yeni nesil oyun konsolunun eksiklikleri her geçen dönem daha da fazla kapat?l?rken ?imdi de MP3 deste?inin gelmesi bekleniyor. Oyun taraf?nda çok iyi bir i? ç?kard???n? söyleyebilece?imiz konsol, multimedya özelliklerinde ayn? performans? gösteremiyor. Sony’nin yeni verdi?i i? ilan? da bize yeni gelecek […]

\ \ \

Yeni nesil konsollar ne kadar sattı?

Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler, ancak art?k üretim konusunda rahat olduklar?n? söyleyebiliriz, hiç de?ilse Microsoft için. Çünkü Sony, PlayStation 4 sat?? de?erlerini her geçen dönem art?rmakta ve Xbox One ile PlayStation 4 aras?ndaki fark? açmakta. […]

\ \ \ \

Xbox One için EA’den itiraflar

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsollar, Xbox One ve PlayStation 4 uzun bir süredir tüm oyuncu kitlesi taraf?ndan bekleniyordu. ?ki konsol için de beklentileri kar??lad?klar?n? söyleyebiliriz; ancak ortada resmi sonuçlar da var. Gelen bilgilere göre PS4 oyunlar?na olan ilgi Xbox One’dan çok daha fazla. Konu hakk?nda konu?an Electronic Arts’?n yetkili […]

\ \ \

PS4 fiyatları artıyor

2014’e girmeden sat??a sunulan ve sat???n ilk saatinde tüm stoklar?n tükendi?i aç?klanan Sony PlayStation 4 için kullan?c?lar? üzen haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde geçti?imiz haftalarda 1.399 TL’lik fiyat?yla sat?lmaya ba?lanan PS4, yeni stoklarla birlikte yeni fiyat?yla sat??a sunulacak. Gelen bilgilere göre PS4’ün yeni fiyat? 1.550 TL oldu. Bunun üzerine Sony, ikinci parti mallar?n Ocak ay?n?n […]

\

PS4 Satış Rakamları

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsol PlayStation 4 sat?? rakamlar? için CES 2014’te Sony taraf?ndan resmi bir aç?klama geldi. Daha önce sat?a? sunulan tüm konsollardan daha iyi bir sat?? grafi?i yakalamay? ba?arm?? olan PS4, ilk günlerde de?il, ilk saatlerde tüm stoklar? bo?altm??t?. Ard?ndan ise Sony tüm üretim fabrikalar?nda hummal? bir […]

\ \

Yeni nesil konsollar kapış kapış

Yeni nesil oyun konsollar?n?n sat??a ç?kmas?yla birlikte büyük bir ilgi görece?i bekleniyordu. Ancak bu denli sat?? de?erlerini yakalay?p tüm rezervleri bo?altaca??n? aç?kças? kimse tahmin etmiyordu. Hem PlayStation 4 hem de Xbox One mükemmel sat?? de?erleriyle halen üretime ve sat??a devam etmekteler; hatta ikisi birden stok s?k?nt?s? ya??yor. Oyuncular?n ma?dur b?rak?lmayaca?? belirtilmi?ti ama bu sözlerini tutamad?lar. […]

\ \ \

PS4 için iddialı açıklamalar

Uzun süredir beklemi? oldu?umuz PlayStation 4, 29 Kas?m tarihinde Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Ülkemize de geçti?imi cuma gününde giri? yapan yeni nesil oyun konsolu her ç?kt??? ülkede ilk günden stoklar? bitirmeyi de ba?arm??t?. Bu durum Sony yöneticilerini fazlas?yla tatmin ederken ?u anda herkes yeni stoklar?n ma?azalardaki yerlerini almalar?n? bekliyorlar. Ülkemizde 2 bin ile 3 bin liral?k […]

\ \ \ \

PS4 Türkiye fiyatı belli oldu

Geride b?rakt???m?z gece yar?s?ndan itibaren ma?azalardaki yerini alm?? olan PlayStation 4 art?k teknoloji sitelerinde de sat??a sunuldu ve birçok kampanya bile Türk oyuncularla bulu?tu. Xbox One’?n ülkemize gelmeyecek ya da çok gelecek olmas? nedeniyle neredeyse pazar?n yüzde 95’ini elinde bar?nd?ran PlayStation 4 yine Türk oyuncular?n dikkatini fazlas?yla çekiyor. Özellikle oyunun ülkemizde oyun hediyeleriyle birlikte sat?lacak […]

Sayfa 1 / 212