Ana sayfa » Etiket arşivi » skype

\ \ \

Skype’ın eski sürümlerine olan destek kesiliyor

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft […]

\ \

Skype Anlık Çeviri

Dünyan?n en büyük teknoloji firmalar?ndan biri olan Microsoft’un uzun süredir üzerinde çal??t??? ancak bir türlü bizlere sunamad??? ses çeviri özelli?i sonunda hayata geçti. Skype Translator ad?yla kullan?c?lara sunulan anl?k çeviri sistemi sayesinde, kar??n?zda yabanc? bir dille konu?an insan?n söylediklerini istedi?iniz dile çevirebileceksiniz. -?u an için s?n?rl? dil var- Microsoft CEO’su Satya Nadella taraf?ndan yap?lan aç?klamada […]

\ \ \

Outlook üzerinden Skype görüşmesi

?ki sene önce Skype’? alarak çok güzel bir i?in alt?na imza atan Microsoft, bir sene önce de Outlook ile Skype entegrasyonunu ABD’de denemeye ba?lam??t?. Web taray?c?s? üzerinden girilen Outlook.com’dan Skype görü?mesi yapmam?za olanak tan?yan bu özellik dün ak?am saatlerinden itibaren tüm dünyada kullan?m aç?ld?. Windows kullan?c?lar? ?u anda Outlook üzerinden görü?me yapabiliyorken Mac kullan?c?lar?n?n bir […]

\ \ \ \

Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan ve ayn? Windows Phone 8 gibi Microsoft’un sahipli?ini yapt??? Skype yeni bir güncelleme daha ald?. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya birkaç yeni özellik eklenirken özellikl performans art?r?m? […]

\ \ \

Skype iOS indir

Geçti?imiz haftalarda uygulamaya eklenen Video Mesajla?ma özelli?i sonunda iOS için de kullan?ma aç?ld?; hem de s?n?rs?z ve tamamen ücretsiz olarak. Windows Phone üzerinde zaten s?n?rs?z olarak kullan?ma sunulan Skype Video Mesajla?ma özelli?i Windows, Mac OS, iOS, Android ve BlackBerry OS için 3 dakikal?k bir s?n?ra sahipti. Microsoft’un s?n?rs?z mesajla?ma özelli?ini Windows’tan önce iOS’a getirmesi ise […]

\ \ \ \ \

Skype ile MSN kullanma

Geçti?imiz sene Skype’? sat?n alan Microsoft art?k Windows Live Messenger, yani MSN’in pek fazla i? görmeyece?ini dü?ündü ve geçti?imiz aylarda MSN’i kapatma karar? ald?. Bu haberi sizlere aktarm??t?k ve ?imdi de Skype üzerinden MSN hesaplar?n?z? nas?l kullanabilece?inizi anlataca??z. Evet, bu mümkün. Zaten aksi halde Microsoft böyle bir kapatma olay? yapmazd?. Skype’ta “kullan?c? ad?” ad?yla doldurulmas? […]

\

Skype parola açığı

Microsoft’un birkaç ay önce ast?n ald??? Skype’ta geçti?imiz gün bir aç?k tespit edildi. Bu aç?k sayesinde hac.ker istedi?i kullan?c?n?n ?ifresini de?i?tirebiliyor, hesab?na giri? yapabiliyor ve en kötüsü de geçmi?teki konu?malar?n?n hepsini okuyabiliyordu. Ama Microsoft duruma hemen el att?. Bir mail adresi üzerinden tüm hesaplara eri?en kullan?c? tespit edildikten sonra sorunun giderildi?ini aç?klayan Microsoft, biz Skype […]

\ \ \

Windows Live Messenger kapanıyor

?nternet sektöründe bir dev daha kap?s?n? bizlere kapat?yor. Windows Live Messenger’?n kapat?laca?? geçti?imiz gün resmi olarak aç?kland?. Messenger yerine Microsoft’un geçen aylarda sat?n alm?? oldu?u Skype kullan?ma geçecek, kullan?c?lar ona yönlendirilecek. Windows Live Messenger sadece Çin’de kapanmayacak, bunun nedeni de neredeyse internet nüfusunun hepsinin program? kullanmas?. Skype’a geçecek olan çözüm için de yeni bir yol […]

\ \

Skype tarayıcıda çalışacak

Dünyan?n en büyük internet üzeri ileti?im programlar?ndan biri olan Skype, Microsoft’a sat?ld?ktan sonra daha da ilerlemek için zaman kaybetmiyor. Günde yakla??k 50 milyon kullan?c?s? giri? yapan program ?imdi de web taray?c?lar? üzerinden görüntülü konu?may? sa?lamak için gün say?yor. Microsoft, sitesinden yapt??? aç?klama ile Skype’? internet üzerinden çal??mas?n? sa?lamaya çal??t?klar?n? belirtti. Bu sayede kullan?c?lar hiçbir program […]