Ana sayfa » Etiket arşivi » türkiye

\ \

Twitter’dan en çok sansür Türkiye’den

?nternet kullan?m istatistikleri pek de iç aç?c? olmayan ülkemiz baz? konularda bu alandaki birincili?ini hiçbir ülkeye kapt?rma niyetinde de?il. Twitter yeni bir rapor daha payla?t?. Payla??lan sansür-kald?rma talebi raporunun bir öncesinde Rusya bizim önümüzde bulunuyordu; ancak art?k Türkiye burada lider konumda. Herkesi sürklase ettik! Devletin interneti kontrol alma çabas?n?n ayakta alk??land???! Rusya’y? bile katlad???m?z içerik […]

\ \ \

Türkiye İnternet İstatistikleri

Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m oran?n?n gayet fazla oldu?unu söyleyebiliriz. We Are Social adl? bir ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre Türkiye’de 35 milyon ki?i internet kullan?yor; bu da nüfusun yüzde 35’lik oran?na denk […]

\ \ \

VPN Kullanım İstatistikleri

Son zamanlarda yapm?? oldu?u ara?t?rmalarla birlikte ismini fazlas?yla duyuran, sayg?n bir yer elde eden Global Web Index’ten yeni bir ara?t?rma daha geldi. Dünyan?n her yerinde son zamanlarda ya?anan internet yasaklar?na yönelik yap?lan ara?t?rmada hangi ülkede kullan?c?lar?n ne oranda VPN kulland?klar? ortaya ç?kar?ld?. En çok yasak Uzakdo?u ülkelerinde görülürken biz de hat?r? say?l?r bir s?rada bulunuyoruz. […]

\ \ \ \

Intel, Türkiye’de Ar-Ge merkezi açtı

Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli ile sektör i? ortaklar?, üniversiteler, kamu kurum ve kurulu?lar? ile birlikte çal??acak olan Intel Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin kendi fikrî mülkiyet projelerini yaratmas?nda ve dünyaya teknoloji ihraç etmesinde önemli rol oynama […]

\ \

PlayStation 4 üretimi yetişmiyor gibi

Geçti?imiz cuma günü Türkiye’de de sat??a sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 sat?? de?erlerini mükemmel seviyede tutmaya devam ediyor. ?lk ç?kt??? gün hem Amerika’da hem de Türkiye’de stoklar? bitirmi? olan PlayStation 4’ün üretim h?z?n?n ?u anda yeterli olmad??? belirtiliyor. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamada Türkiye’de Teknosa’ya 1000 tane PS verildi?i belirtilmi?ti, yine farkl? firmalara […]

\ \ \ \

Xbox One yok satıyor

Geçti?imiz günlerde sadece 13 ülkede sat??a ç?kar?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One, ç?k?? yapmadan önce birçok ele?tiri ya?muruna tutulmu?tu. Ancak ?u an gelen haberler o ele?tirilerin geçersiz oldu?unu ortaya koyuyor. Zira Xbox One’?n on üç ülkede bile yok satt??? bilgisi bizlere ula?t?. ?u an en çok merak edilen ?ey ise Xbox One’?n PS4’ün […]

\ \

Lenovo, Türkiye’deki pazar payını artırıyor

Ülkemize di?er lider bilgisayar markalar?na göre biraz daha geç girmi? olan Lenovo, sat?? de?erlerini yükseltiyor. Dünyan?n her yerinde oldu?u gibi Türkiye’de de bilgisayar pazar? h?zl? bir ?ekilde küçülmekte; ancak bu Lenovo’nun i?ine yaram?? gibi çünkü bir sene içerisinde yüzde 95 büyüyerek Türkiye’deki pazar paylar?n? yüzde 18.2’ye kadar ç?kard?lar. Geli?tirdi?i yenilikçi teknolojileri, dinamik yap?s?, ki?isel ihtiyaçlar? […]

\ \ \

Türkiye’nin internet istatistikleri açıklandı

?nternetin son seneler içerisindeki geli?imi ülkemizi fazlas?yla de?i?tirdi. Art?k büyük topluluklar olu?turan internet ortam?nda en çok Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar kullan?l?yor, bunlar? takip eden ise LinkedIn oldu. Ba?bakanl?k Bas?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan haz?rlanan bir istatistikte bu bilgilerin detaylar?na yer verildi. Liderlerin sosyal medya karnesi aç?kland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül Twitter’da liderli?ini sürdürüyor. Ba?bakan […]

\ \ \

Türkiye 5. sırada ama…

Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu liste hiç de istedi?imiz gibi bir liste de?il. Amerika taraf?ndan düzenlenen bir ara?t?rmada devletin internet kurumlar?na olan etkileri ve onlardan istekleri de?erlendirildi, Devletin bu ?irketlerden nas?l bilgiler ald?klar? ve buna […]

\ \ \

Apple TV Türkiye fiyatı ve özellikleri

Geçti?imiz ay Türkiye’de resmi bayi açaca??n? aç?klayan Apple bir süre ard?ndan iTunes’un Türkçe versiyonunu da bizlere sunmu?tu. Amerika ve Avrupa’da resmi olarak sat??a sunulan Apple TV de birkaç gün sonra resmi olarak ülkemizdeki raflarda yerini alacak. Apple bu ürününde de distribütör olarak Bilkom’u seçti. Apple TV sayesinde saniyeler içerisinde film veya müzik sat?n alabilirsiniz. Ayr?ca […]

Sayfa 1 / 3123