Ana sayfa » Etiket arşivi » whatsapp

WhatsApp ücretli mi oluyor?

\

WhatsApp ücretli mi oluyor?

Teknolojinin geli?mesiyle son dönemlerin en popüler uygulamas? haline gelen Whatsapp’tan tüm kullan?c?lara a?a??daki gibi mesajlar at?l?yor ve bu da Whatsapp acaba ücretli mi oluyor sorusunu ak?llara getiriyor. Mesaj ?u ?ekilde: ‘Cumartesi sabah itibari ile whatsapp ücretli olacak. En az 10 ki?iye bu mesaj? gönderirsen logon mavi olacak ve ücretsiz kullanmaya devam edebilirsin. Aksi halde WhatsApp […]

\

Facebook ile WhatsApp birleşebilir

Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz. WhatsApp’a yeni özellikler getiren Facebook ?imdi de tarihi bir karar almak üzere gibi. ?nternete dü?en iddialara göre Facebook, kendi Messenger program?n? WhatsApp ile birle?tirebilir. Bu birle?tirme sonras?nda kullan?c?lar Facebook payla??mlar?n? […]

\ \ \

WhatsApp sesli arama özelliği

Yakla??k bir senedir beklenilen ve geldi gelecek denen WhatsApp sesli arama özelli?i sonunda APK dosyas?yla birlikte internete dü?tü. WhatsApp kullanan ba?ka herhangi bir kullan?c?y? bu özellik sayesinde sesli bir ?ekilde arayabileceksiniz. Ancak bu araman?z internet paketi üzerinden k?sa bir süreli?ine kesilecek. Çünkü yak?n zamanda veri paketi ücretlendirme sistemi gibi bir sistem girecek hayat?m?za ve WhatsApp […]

\ \ \

WhatsApp yenilendi

Dünyan?n en çok kullan?lan çevrimiçi mesajla?ma uygulamas? olan WhatsApp’e iPhone için yeni bir güncelleme geldi. Yeni gelen güncellemeyle birlikte kullan?m? daha zevkli ve pratik bir hale sokan WhatsApp 2.11.9 sürümüne terfi olurken en çok grup ar?ivleme özelli?i ile dikkat çekecek gibi gözüküyor. Telefon operatörlerinin en büyük gelir kayna?? SMS’in sonunu getiren WhatsApp, ayn? sektördeki rakiplerini […]

\ \

WhatsApp akıllı saatlere geliyor

Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan, birkaç ay önce Facebook taraf?ndan tarihe geçen bir ücretle sat?n al?nan WhatsApp, beklendi?i gibi ak?ll? saatlerdeki yerini de alacak. Google taraf?ndan geli?tirilen Android Wear i?letim sisteminde çal??abilir hale getirilen WhatsApp, saat üzerinde ne kadar kullan??l? olacak bunu bilemeyiz. Google etkinli?inde tan?t?lan Android Wear’?n ise ak?ll? saat teknolojisinde […]

\ \

İran, WhatsApp’ı yasakladı

?eriatla yönetilmekte olan ?ran’dan ?a??rtan haberler gelmeye devam ediyor. Hatta bu ?a??rtan haberlere o kadar al??t?k ki, ?ran’dan ?a??rt?c? bir haber alman?n art?k ?a??rt?c? oldu?unu söyleyemeyiz. Daha önce Facebook ve Twitter gibi devleri de yasaklam?? olan ?ran ?imdi de WhatsApp’? yasaklad?. Dünyada yüz milyonlar?n kulland???, yak?n zaman içerisinde Facebook taraf?ndan sat?n al?nan anl?k mesajla?ma uygulamas? […]

\ \ \ \ \

Zuckerberg’ten ücretsiz internet çağrısı

Barselona’da düzenlenen MWC 2014’te bir konu?ma yapan Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg önemli aç?klama ve ça?r?larda bulundu. WhatsApp’i de sat?n ald?ktan sonra ismini iyice duyuran yat?r?mc? tüm dünyada ücretsiz internetin bir proje haline gelmesi gerekti?ini savunurken ak?ll? telefonlar?n da daha ucuz bir fiyatla sat??a sunulmas? gerekti?ini, bunun yan? s?ra dünyan?n üçte ikisinin halen internete ba?lanmam?? oldu?unu […]

\

Google, WhatsApp iddialarını yalanladı

Geride b?rakt???m?z hafta 19 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla birlikte Facebook’a sat?lan WhatsApp hakk?ndaki dedikodular?n bir sonu gelmeyecek gibi gözüküyor. Facebook uygulamay? sat?n almadan önce Google’?n da bu i?e yeltendi?i iddialar? ortaya at?l?rken Google’?n WhatsApp’e 10 milyar dolar teklif etti?i de gelen iddialar aras?nda. Son olarak da Google çevresinden yeni bir aç?klama geldi. Teknoloji […]

\ \

WhatsApp’e sesli arama geliyor

Geride b?rakt???m?z hafta Facebook taraf?ndan 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp, birkaç gün önce de ilk güncellemesini alm??t?. Birkaç saatli?ine eri?ime kapat?lan uygulama Facebook ile senkronize edilirken art?k yeni özellikleri alman?n da vakti geldi. Gelen bilgilere göre Facebook geli?tiricileri yak?n zamanda WhatsApp’e sesli arama özelli?ini getirecek. 19 milyar dolarl?k bir devasa yat?r?m?n ard?ndan böylesine […]

\

Facebook, WhatsApp’i satın aldı

Dünyan?n mobil cihazlar üzerinde en çok kullan?lmakta olan anl?k mesajla?ma uygulamas? WhatsApp’i daha önce ço?u büyük firman?n sat?n almak istedi?ini biliyoruz. Ancak WhatsApp kurucusu buna hiç yana?mam??t?. Sonunda ise olanlar oldu ve Facebook, WhatsApp’i tam 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n ald???n? aç?klad?. Bu dudak uçuklat?c? de?er insan? gerçekten ?a?k?na çeviriyor. Bu arada WhatsApp geli?tiricisinin zaman?nda […]

Sayfa 1 / 212