Ana sayfa » Etiket arşivi » windows 8

\ \ \ \

IE 11 kullanımı artıyor

Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride b?rakan web taray?c?s? yava? yava? zaten lider oldu?u sektörde kullan?m?n? art?r?p di?er isimlerle olan fark? aç?yor. ?u anda IE 8, en çok kullan?lan taray?c? durumunda. Ancak IE 11 iki ayl?k […]

\ \ \ \

Xbox One’da Windows 8 uygulamaları çalıştırma

Son zamanlar?n en çok tart???lan konular?ndan birisi de Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One’da Windows 8 uygulamalar?n?n çal??t?r?l?p çal??t?r?lamayaca??yd?. ?nternette bu konu hakk?nda birçok iddia ortaya at?l?rken son olarak Dell’den resmi aç?klama geldi. Windows 8 sistemi cihazlar?yla büyük yükseli?e geçen Dell sat??lar?n? da yükseltirken söz sahibi olmak istemi? gibi. Dell, kendi sitesinin sat?? bölümünde Xbox […]

\

Windows 8 ve Xbox One’ı birlikte çalıştırma

Yak?n zamanda sat??a sunulacak olan Xbox One için Microsoft’tan iyi haberler gelmeye sonunda ba?land?. ?lk yay?mland???nda fazla ele?tiri alan ve Sony’nin Playstation 4’üne ba? kald?ramayacak olarak gösterilen Xbox One art?k daha fazla dikkat çekiyor, ancak yine de PS4’ün daha büyük bir kitleye sahip oldu?unu söylemeliyiz. Microsoft geli?tiricileri Xbox One ile Windows 8’in ortak bir ?ekilde […]

\ \ \

Windows 8 VLC Player

Bilgisayarlarda en çok kullan?lan medya oynat?c?lar?ndan biri olan VLC Media Player için sevindirici haberler geliyor. Windows 8 yay?mlanal? çok uzun bir süre oldu ama geli?tirici firma henüz Windows 8 ile direkt uyumlu bir uygulamay? bizlere sunmu? de?il. Son olarak aç?k kaynak kodlu video oynat?c?dan yeni bir haber daha geldi. Gelen bilgilere göre uygulama Microsoft Sertifikasyon […]

\ \ \ \

Xbox’ta Windows 8 uygulamaları

Geçti?imiz aylarda tan?t?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One’dan yeni bilgiler ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Sahip oldu?u kat? güvenlik sistemleri ve kurallar nedeniyle fazlas?yla ele?tirilen oyun konsolu bir süre sonra bunlar?n baz?lar?n? kald?racaklar?n?, oyunculara daha serbest kullan?m hakk? sunacaklar?n? belirtmi?ti. Bu aç?klama oyuncular? yine de tatmin etmezken ?u an ço?u ki?inin Xbox One […]

\

Windows 8 beklenileni veremedi

Windows 8 büyük umutlar ve mükemmel reklam harcamalar?yla birlikte kullan?c?lara sunulurken maalesef tam da beklenileni veremedi. Bu konuda yap?lan bir ara?t?rma sonucu en son bizlere sunulan i?letim sistemini Windows Vista’y? and?rd??? ortaya ç?kt?. Binlerce bilgisayar kullan?c?s?n?n kat?ld??? anket sonucu bu sonuca ula??l?rken sistemin be?enilmemesinin ana sebebi olarak ba?lat menüsünün yer almamas? bulunuyor. Farkl? olarak kültle?mi? […]

\ \ \ \ \

Bedava Windows 8 kodu

?u anda birçok bilgisayar ve tablet kullan?c?s? kesinlikle i?letim sistemlerini Windows 8’e ta??may? planl?yordu. Windows 7 ve eski sürümlerde olan anahtar kodu k?rma i?lemi yine ba? gösterdi. Microsoft, Windows 8’i çok makul fiyatlardan sat??a sunsa da kullan?c?lar hala bilgisayarlar?n? nas?l bedava Windows 8’e yükseltebilece?ini ara?t?r?yor. Konu hakk?nda bir aç?klamada bulunan Antivirüs yaz?l?m? üreticisi Trend Micro, […]

\ \ \ \

Ucuz tablet Windows 8

Amerika’n?n en güvenilir kaynaklar?ndan olan Wall Street Journal ucuz fiyata Windows 8 i?letim sistemli tablet sahibi olmak isteyenelre büyük bir müjde verdi. Kaynaktan yap?lan habere göre Acer önümüzdeki aylardan itibaren ?u anki fiyatlar?ndan çok daha dü?ük fiyata Windows 8’li tablet satacak, ancak henüz tablet özellikleri aç?klanm?? de?il. ?u an bakt???m?zda kaliteli bir Windows 8 tabletin […]

\ \ \

Microsoft şikayetleri uygulaması

Microsoft, Windows Store’u kullan?c?lara açt?ktan sonra en çok konu?ulan uygulamalardan biri kesinlikle Windows 8 Complaints oldu. Bu uygulama üzerinden kullan?c?lar Windows 8’in art? ve eksilerini de?erlendiriyor, Microsoft’a rapor ediyordu. Ba??ms?z bir geli?tirici taraf?ndan geli?tirilen bu uygulama geçti?imiz günlerde ma?azadan kald?r?ld?. Herkes bu kald?rma i?lemini Microsoft’un yapt???n? dü?ünüyordu ama geli?tirici ki?i program? kendisinin kald?rd???n? dile getirdi. […]

\ \

Windows 8 kişiselleştirme

Windows 8’inizin basit arayüzünden s?k?ld?n?z m?? Tabi ki herkes zaman? geldi?inde o temadan s?k?lacak ve bilgisayar?n? ki?iselle?tirmek isteyecek. ??te size önerece?imiz a?a??daki programlar ile bilgisayar?n?za bamba?ka bir hâl verebilirsiniz. Ayr?ca bu programlar hem yasal hem de ücretsiz. ?lk program?m?z RocketDock olacak. Bu program? kurdu?unuz takdirde Windows 8’iniz neredeyse tamamen Mac temas?na dönü?ecektir. Ayr?ca eleme özelli?ini […]

Sayfa 1 / 3123