Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Uzay

SpaceX Gerçekten İnsanlığı Mars’a Taşıyabilecek Mi ?

Dünyan?n kaynaklar?n?n ciddi anlamda s?n?rl? olmas? ve art?k neredeyse yolun sonuna do?ru yakla?mam?z nedeniyle birçok ki?i Mars’a gitme hayalleri kurmaktad?r. Ancak bundan 10 y?l kadar önce Mars’a yerle?me fikri yaln?zca bir ütopya olarak görülüyordu ve hiç kimse bunu pek de ciddiye alm?yordu. ?lerleyen dönemlerde SpaceX gibi baz? kurulu?lar?n ortaya ç?kmas?yla beraber, uzayda da ciddi bir […]

Uzaydaki Değişimler Artık Çin’in Gözleminde

Son dönemlerde dünya üzerindeki okyanuslarda meydana gelen çok ciddi de?i?imler; Çin devletinin gözünden kaçmad?. Bu nedenle uzaya okyanus gözlem f?rlatma karar? alan Çin, okyanuslar?n mevcut de?i?imlerini gözlem alt?na alacak. Ayr?ca çe?itli Tsunami veya buna benzer depremlerin de odak noktas?nda bulunan Çin’in bu sayede, bu tarz do?a olaylar?ndan bir nebze de olsa korunabilece?i tahmin ediliyor. Ancak […]

NASA Yağmur Yağdırabilecek!

NASA, üstün teknolojik uygulamalar?na devam ediyor. NASA’n?n yeni uzay program?nda ise yapay bulut çal??malar? var! Birçok insan? ?a??rtan yeni çal??malarda ba?ar?ya ula??lma ihtimali ise oldukça yüksek görünüyor! ABD’nin eyaletlerinden biri olan Mississippi ‘de kent d???ndaki bir mezarl?k yeri sayesinde yapay bulut denemeleri yap?ld?! Mezarl???n Yeri De?i?tirildi, Yapay Bulut Alan? Olu?turuldu! Mississippi’nin biraz daha d???nda yer […]

Çin Ay’a Koloni Kuruyor

Ara?t?rmac?lar Ay’a kurulmas? planlanan insanl? üs için çal??malara ba?lad?. Bütün bu çal??malardan en dikkat çeken proje ise; Çin’in Ay’a kurmak istedi?in üs plan?d?r. Bu proje için yeni bir ad?m atan Çin Ay’a koloni kurma çal??malar?na ba?lad? bile. Bu proje Çin taraf?ndan uzun bir süredir dile getiriliyordu ve Avrupa Uzay Ajans? ile birlikte çal??mak ad?na yap?lan […]

\

Japon otellerde artık robotlar çalışacak

Teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya, yine bir ilkle kar??m?za ç?k?yor. Bu vakte dek üretti?i teknolojileri kendinden çok dünyaya kulland?ran Japonya, art?k otellerinde robotlar çal??t?racak. Bu uygulamaya ilk olarak Hen-na ad?ndaki otel ba?lad?. Gelen bilgilere göre otellerde çal??an robotlar ta??madan servise ve temizli?e kadar birçok görevi yapabiliyorlar. Böylelikle insanl???n robotlarla yer de?i?tirme […]

\

Uçaklarda telefonlara özgürlük geliyor

Bu vakte dek büyük ihtimalle en az bir kere uçak seyahati yapm??s?n?zd?r ve haliyle uçaklardaki cep telefonunu kapal? tutma zorunlulu?u hakk?nda da bilgi sahibisinizdir. Bu yasak Avrupa’da bu vakte dek uygulan?yordu. Sadece Amerika’da birkaç özel uçak firmas?nda geçerli olmayan yasak art?k Avrupa’dan da kalk?yor. “Avrupa Havac?l?k Emniyeti Ajans?” EASA (European Aviation Safety Agency taraf?ndan yap?lan […]

\ \ \

Namaz kılan robot

Teknoloji ve insanl?k o kadar geli?iyor ki her geli?meyi sizlere aktarmakta zorluk çekti?imizi söyleyebiliriz. ?imdi de ?ran’da bir ö?retmen dünyan?n ilk namaz kulan robotunu geli?tirdi. Okulda ö?rencilere namaz k?lmay? ö?retmen için geli?tirdi?i robot yak?n bir zaman içerisinde kopyalanarak seri üretime geçecek ve büyük ihtimal ?ran hükümeti taraf?ndan desteklenecek. Ba?kent Tahran’?n 35 km güneydo?usundaki Varamin kentinde […]

\ \

Google, uzaya çıkan asansör yapıyor

Motorola’y? satt?ktan sonra ba?ka sektörlerde çal??malara ba?layaca??n?n sinyalini veren Google, bu ba?ka sektörün de ilk ipucunu bizlere sundu. Dünyan?n en büyük uçak hangar?n? uzun bir süreli?ine kiralayan Google, Hangar One yak?nlar?nda uzaya ç?kan asansör iççin çal??malar yapacak. Ba??ms?z analist Jeff Kagan’ a göre Google art?k uzay ara?t?rmalar?na da a??rl?k verecek. Uzun y?llar boyunca dü?lenen uzaya […]

\ \ \ \ \

Organlar robotlaştırılıyor!

En çok bilim kurgu ve fantazya filmlerinde rastlad???m?z konu?up dü?ünebilen robotlar?n gerçek olmas? art?k birkaç sene içerisinde resmile?ecek. ?sviçre’de ba?lat?lan bir projeyle birlikte böyle bir ?eyin olabilece?i, dü?ünen robotlar?n geli?tirilip organlara can verilebilece?i tezinin kan?tlanmas?n?n sa?lanmas? amaçlan?yor. Proje IBM taraf?ndan yürütülmekte, bu da ne kadar ümitli olmam?z?n ilk nedeni Örne?in IBM, Alzheimer gibi hastal?klar için […]

\

Uydudan internet dönemi başlıyor

Geçti?imiz günlerde düzenlenen bir seminerde aç?klama yapan Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, önümüzdeki senelerde hizmete girecek olan bir teknolojiye aç?kl?k getirdi. Uydudan internet da??t?m? döneminin en yak?n zamanda ba?layaca??n? dile getiren Dalbay ?u anda çal??malar?n sürdü?ünü ve 2014’ün ortas?nda servisin hizmete girece?ini sözlerine ekledi. ?u anda bu teknoloji dünyan?n hiçbir yerinde kullan?lmazken hizmetten sadece Türkiye […]

Sayfa 1 / 3123