• Fatih projesi için 7 teklif

  Milli E?itim Bakanl???’n?n 2 senedir üzerinde çal??t??? Fatih Projesi için geçti?imiz gün dördüncü ihale düzenlendi. ?haleye toplam yedi farkl? teklif gelirken bu kadar fazla ilginin...

 • Siber Güvenlik Kurulu

  Kkamu kurulu?lar?na ve devlete yap?lan siber sald?r?lar?n ard?ndan al?nan önlemler art?r?l?yor. TSE, Türkiye Standartlar? Enstitüsü siber sald?r?larla ba?a ç?kmak için bir kurul kuruyor ve bu...

 • Nokia World 2013

  Yak?n zaman içerisinde yeni ürünlerini tan?taca??n? aç?klayan Nokia’daki sessizlik bozuldu ve etkinli?in nerede yap?laca??n?n haberi geldi. Gelen bilgilere göre Nokia World 2013, Birle?ik Arap Emirlikleri’nin...

 • Samsung’dan Teksas Yatırımı

  Ak?ll? telefon sektöründe dünyada bir numaray? ele geçirmeyi ba?aran Samsung, ?imdi de bilgisayar teknolojisine el at?yor. ??lemci ve çipset üretimi yapacak olan Samsung, Teksas’ta kuraca??...

 • Turkcell 2011’de de büyüdü!

  Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, 2011 y?lsonu ve dördüncü çeyrek finansal-operasyonel sonuçlar?n? aç?klad?. 9 ülkede faaliyet gösteren grubun toplam abone say?s? 65 milyona...

 • Sony, Gamescom 2014’te de sevindirdi

  Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni...

 • PlayStation 4 tanıtıldı!

  Bir ay öncesinden duyurulan etkinlik dün gece saatlerinde gerçekle?ti ve Sony yeni PlayStation 4’ü bizlere tan?tt?. Konsolun tüm detaylar?n?n payla??ld??? etkinlikte yine konsolun ne zaman...