Ana sayfa » Etiket arşivi » 2013

\ \ \ \ \

Avea 2013 istatistikleri

2013 senesini geride b?rakal? bir buçuk ay gibi bir zaman oldu ve ço?u firma geride b?rakt???m?z senenin mali istatistiklerini medya ile payla?t?. Son olarak bu firmalar aras?na Avea da eklendi. Avea CEO’su Erkan Akdemir, yapm?? oldu?u aç?klamalarda 2013’te Avea’n?n büyük bir geli?me ve büyüme kaydetti?ini dile getirirken 2013 planlar? hakk?nda da aç?klamalarda bulundu. Geçen y?l?n […]

\ \ \

Samsung kaç tablet sattı?

Android ablet piyasas?n?n ba?lang?c?n? yapan Samsung, liderli?ini de halen devam ettiriyor. Samsung’un yan? s?ra yine birçok Asus, Acer ve LG gibi markalar da tablet sat??? yaparken birinin elinde en çok Samsung tablet görme ihtimaliniz bulunuyor. Son olarak geçti?imiz günlerde Samsung geride b?rak?yor oldu?umuz senenin verilerini aç?klad?. Gelen bilgilerde firman?n 2013 içerisinde kaç tane tablet sat?ld???na […]

\ \ \

Türkiye’nin internet istatistikleri açıklandı

?nternetin son seneler içerisindeki geli?imi ülkemizi fazlas?yla de?i?tirdi. Art?k büyük topluluklar olu?turan internet ortam?nda en çok Facebook ve Twitter gibi sosyal a?lar kullan?l?yor, bunlar? takip eden ise LinkedIn oldu. Ba?bakanl?k Bas?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan haz?rlanan bir istatistikte bu bilgilerin detaylar?na yer verildi. Liderlerin sosyal medya karnesi aç?kland?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül Twitter’da liderli?ini sürdürüyor. Ba?bakan […]

\ \ \

22 Ekim Apple Etkinliği

Uzun süredir bekledi?imiz ve Ekim ay?n?n sonunda art?k gerçekle?ece?ine kesin bir gözle bakt???m?z yeni Apple etkinli?i için resmi aç?klama da yap?ld?. Her senenin bu döneminde önemli tan?t?mlar yapmakta olan Apple gelenekleri bozmad? ve 22 Ekim tarihinde etkinlik düzenleyece?ini söyledi. Bas?n mensuplar?na gönderilen renkli davetiyelerde tarih 22 Ekim gösterilirken tan?t?lacak olan ürünleri tahmin etmek pek de […]

\ \ \ \

Nintendo da yeni bir oyun konsolu geliştiriyor

Microsoft ve Sony taraf?ndan yeni nesil konsollar sonbahar aylar?nda sat??a sunulacak. Mart ay?nda tan?t?lan Sony PlayStation 4 ve geçti?imiz haftalarda bizlere sunulan Microsoft Xbox One’?n ard?ndan bir di?er oyun konsolu geli?tiricisi Nintendo da bo? durmayacak. Nintendo’nun resmi sitesinden yap?lan aç?klamaya göre Japon firma ?u an yeni bir oyun konsolu üzerinde çal??malar?na ba?lam?? durumda. 2.550 mAh’l?k […]

\

Telefon istatistikleri 2013

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun son yay?mlad??? istatistiklere göre telefonla konu?ma oranlar?m?zda büyük dü?ü?ler ya?and?. A?a??daki görselde daha net görebilece?iniz biçimde asl?nda uzun süredir beklenen bir olay?n ba?lang?c?na girdik. Mobil cihazlar üzerinden internetin kullan?m? her geçen art?? gösterirken bunla birlikte anl?k mesajla?ma uygulamalar?n?n da çok fazla kullan?ld??? ortada. Bu uygulamalar telefondan SMS atmay? neredeyse s?f?ra […]

\ \ \

Twitter Türkiye istatistikleri 2013

Geçti?imiz gün Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Twitter Türkiye Günü’nde Twitter’?n ülkemiz ad?na besledi?i tüm istatistikler kamuoyu ile payla??ld?. Twitter’?n Türkiye’deki ortaklar?ndan biri olan Genart Medya’n?n moderatörlü?ünde geçen toplant?da Twitter Global Sat?? Operasyonlar? Direktörü Ali Jafari de yer ald?. Toplant?da Twitter’?n k?sa sürede nas?l kaliteli ve h?zl? bir yol kat etti?i aç?klan?rken önümüzdeki döneme dair planlar?n bir […]

\ \

Alan adı sayısı 252 milyona ulaştı

?nternet dünyas? gün gelmiyor ki bir geli?me göstermesin. Günlük olarak girdi?imiz belki en fazla 20 site bulunuyordur, ama bu sitelerin say?s?n?n 252 milyona ula?t???n? biliyor muydunuz? 252 milyon tane alan ad? 2012 sonuna kadar al?nan say?y? bizlere aç?kl?yor. Alan Ad? Endüstrisi taraf?ndan gelen aç?klamaya göre 2012 y?l?n?n son üç ay? içerisinde toplam 6 milyon yeni […]

\ \ \ \

Assange’den WikiLeaks açıklaması

Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir tarihte tüm ülkeleri ilgilendiren 1 milyondan fazla belgeyi internet sitesi üzeründen yay?mlayaca??n? aç?klad?. Avustralya ve Amerika’dan s?n?r d??? edilen Assange ?u anda Ekvador’da kal?yor. Devletten s???nak isteyen Assange geri çevrilmemi?ti. […]

\ \ \

Siber Güvenlik Eğitim Programı 2013

Dünyan?n en iyi hackerlar? önümüzdeki sene ?stanbul’da bir konferans düzenleyecek. Bu konferans kapsam?nda Türk gençlerine hackerl?k dersleri verilecek. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertnard, bu gelecek olan hackerlar?n siyah ?apkal? olduklar?n?, yani güvenlik için çal??t?klar?n? belirtti. Tüm dünyada gittikçe artan ve özellikle gençlerin dikkatini çeken hackerl?k dersleri atak için de?il, […]