Ana sayfa » Etiket arşivi » facebook

\

Facebook ile WhatsApp birleşebilir

Geride b?rakt???m?z sene Facebook taraf?ndan tam 22 milyar dolar kar??l???nda sat?n al?nan WhatsApp’a hiçbir reklem yerle?tirilmeyece?i sözü al?nm??t? ve halen de o sözde duruldu?unu görebiliyoruz. WhatsApp’a yeni özellikler getiren Facebook ?imdi de tarihi bir karar almak üzere gibi. ?nternete dü?en iddialara göre Facebook, kendi Messenger program?n? WhatsApp ile birle?tirebilir. Bu birle?tirme sonras?nda kullan?c?lar Facebook payla??mlar?n? […]

\ \ \ \

Facebook, YouTube ve Twitter Yasaklandı!

Bundan bir saat önce Türkiye, tarihinin en büyük internet yasa??n? uygulamaya ba?lad?. Torba Yasa’n?n uygulanmas?yla birlikte birçok hak kazanan T?B, bunlar? hemen kullanmaktan geri kalmad?. Al?nan kararlar do?rultusunda T?B, kald?r?lmas?n? istedi?i bir içeri?i 4 saat içerisinde kald?rmayan bir internet sitesini kapatma yetkisine sahip ve bu hemen Facebook, Youtube ve Twitter yasaklanarak uyguland?. ?u an bu […]

\ \ \

Facebook’tan video uygulaması: Riff

?nternetin en çok kullan?lan sosyal medya platformu Facebook, sat?n almalar?n?n d???nda yine ilgi çekici bir hamle yapt?. Facebook, Android ve iOS platformlar?nda kullan?labilir olan bir video uygulamas?n? ücretsiz olarak indirime sundu kullan?c?lar için. Riff ad?ndaki uygulama sayesinde yan?n?zda olmayan biriyle bile video çekebilme ?ans?na sahip olacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden iki platform için de indirebilirsiniz […]

\

Facebook’tan dine saygı

Geride b?rakt???m?z gün Facebook, Ankara’da aç?lan bir davadan dolay? Hz. Muhammed’e hakaret içeren içerikleri kald?rma karar? ald?. Gölba?? Sulh Ceza Nöbetçi Hakimli?i taraf?ndan aç?lan davay? gelen bilgilere göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) talep etmi?. Dava gere?ince belirlenen ko?ullar Facebook’un belirtilen postlar? kald?rmamas? halinde siteye eri?imin tamam? ile engellenmesi idi; bu da Facebook’u ikna […]

\

Facebook hakkında bilinmeyenler

Günümüzün en büyük sosyal a?? olan, hatta bu unvan? seneler boyunca elinde tutmay? ba?arm?? olan Facebook hakk?nda bilmedi?imiz ama merak etti?imiz asl?nda çok bilgi vard?r; ancak biz sizlere burada dört tanesini verebilece?iz. Hem Facebook hem Zuckerberg bu vakte kadar pek de haval? olmad?lar, hep sade tav?rlar? ve tarzlar? ile bilindiler ancak buna ra?men insanl??a çok […]

\

Facebook, ilişkileri kurtaracak

Sosyal medyan?n en büyük sitesi oldu?unu herkesin kabul etti?i, son zamanlarda i?ini sosyal medyayla s?n?rlamay?p ba?ka alanlarda da sat?n al?mlar gerçekle?tiren Facebook’tan ilginç bir yenilik geliyor. Bu yenilikle birlikte hiçbir çift, evlilik ya da ili?ki y?l dönümlerini, veya ili?kilerindeki önemli tarihleri unutmayacak. Biz erkekler bu dönemleri pek dert etmesek de ki?iden ki?iye de?i?ti?ini ve bu […]

\ \ \

Facebook, Slingshot’ı geliştirdi

Dünyan?n internet kulvar?ndaki en büyük temsilcilerinden olan Facebook, son zamanlarda çal??malar?n? sadece Facebook’la s?n?rl? b?rakmay?p ba?ka isimler de sat?n almaya kayd?r?rken bu konuda en büyük yat?r?m? WhatsApp’e yapm??t?. Snapchat’e de göz diken firma ?irkete 3 milyar dolarl?k bir ödeme yapmay? kabul etmi?, ancak Snapchat bunu kabul etmemi?ti. Bu geli?me üzerine Facebook da kendi uygulamas?n? geli?tirdi: […]

\ \ \

“Facebook Kapanıyor” Virüsü

Twitter ve Youtube yasaklar?ndan sonra do?al olarak tüm kullan?c?lar Facebook’un da kapanaca??n? dü?ünmeye ba?lam??t? ve bu durumu iyi bir ?ans olarak bulan hackerlar da kurnazl?klar?n? kullanarak bu yoldan binlerce bilgisayara virüs bula?t?rd?lar. Son zamanlarda Facebook’ta herkes bir virüse etiketleniyor ve virüste Facebook’un bu hafta sonu yasaklanaca?? söyleniyor. E?er bu reklamlara t?klay?p verilen uygulamay? yüklerseniz ba??n?za […]

\ \

Facebook’un açıklarını buldu, 12 bin dolar kazandı

Ankara’n?n Sincan ilçesinde ikamet etmekte olan Gökay Gündo?an adl? lise ö?rencis iyüz binlerce insan?n yapamad??? ?eylerin alt?na imza att?. Bildi?iniz gibi Facebook ve onun gibi büyük yaz?l?m ?irketleri, kendi sistemlerinde aç?k bulan ki?ilere birtak?m ödül veriyorlar. Gündo?an’?n söylediklerine göre Facebook ona bu vakte kadar 12 bin dolarl?k ödül vermi?; yani birçok aç?k bulmu?. Ayr?ca Gökay, […]

\ \

Facebook geliri 2014

Dünyan?n en büyük sosyal payla??m a?? olan Facebook, her dönem yeni bir yaz?l?m ve web sitesini bünyesine katarak büyümesini sürdürüyor. Yak?n zamanda WhatsApp’i 19 milyar dolar kar??l???nda sat?n alm?? olan Zuckerberg, bunla birlikte borsada ya?anan kötü günlerin de sonunu getirmi?ti. 2014’ün ilk çeyre?inde gelen bu yat?r?m kâr oran?n? çok fazla dü?ürmesine ra?men yine de zarara […]