Ana sayfa » Etiket arşivi » Google

\

Google, yeni projesinde Qualcomm ile çalışacak

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc., Google I/O etkinli?inde Google’?n yeni nesil Project Tango ak?ll? telefon geli?tirme platformunun, üst s?n?f Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ile çal??aca??n? duyurdu. Project Tango cihazlar? kamera, jiroskop ve h?zölçeri ayn? bünyede toplayarak alt? serbestlik düzeyi hareket takibi yap?yor ve geli?tiricilere bir cihaz?n 3D hareketini takip ederken […]

\

Google arama sayfasını değiştiriyor

Dünya arama sektörünün büyük ço?unlu?unu elinde bulunduran, sadece siyasi anlamda da rakip oldu?u ülkelerde yerel arama motorlar?n?n üstüne ç?kamayan Google hem masaüstünde hem de mobil versiyonlarda gayet kullan??l?. Sade tasar?m?n? bu vakte dek hiç bozmam?? olan Google’?n mobil versiyonlardaki renk say?s?n? art?raca?? haberi geldi. Gelen bilgilere göre sadece ye?il ve maviyi kullanan Google, mobil telefonlara […]

\ \ \

Yahoo, Google’a yaklaşıyor

2009 y?l?na kadar her dönem pazar pay?n? büyüten, ancak o dönemden sonra küçük çapl? bir dü?ü? içerisine giren Google, bu dü?ü?ünü halen devam ettiriyor. Geride b?rakt???m?z ay yüzde 79’luk pazar pay?na sahip olan Google, bu ay pazar pay?ndan sadece yüzde 75’i ald?. Bu alanda en büyük yükseli?i ise pay?n? yüzde 7’den yüzde 10’a kadar ç?karan […]

\

Google, phishing’e karşı uyarıyor

Geçti?imiz günlerde yap?lan bir ara?t?rma, internetteki trafi?in yüzde 60’l?k k?sm?n?n normal kullan?mdan de?il, art niyetli yaz?l?m ve ki?ilerden kaynakland???n? ortaya koymu?tu. Bunun ard?ndan Google da bizlerle ilgi çekici bir bilgi payla?t?. Phishing de ki?isel bilgileri, kredi kart? bilgilerini ele geçirmek için en çok kullan?lan yöntemlerden bir tanesi. Gelen bilgilere göre bu yöntemlerle birlikte sahte siteye […]

\ \ \

Google’dan oyunlara jest

Dünyan?n en büyük ve en çok kullan?lan arama motoru Google, bildi?iniz gibi arama sonuçlar?n?n sa? taraf?nda, e?er yapt???n?z arama ünlü bir ki?iyse, kurumsa ya da film ise büyük bir ibare ile beliriyordu. Al?nan son karardan sonra görünüyor ki bu ibarelerin aras?na oyunlar da eklendi. Daha önceki senelerde oyunlara pek de de?er vermeyen Google, art?k piyasan?n […]

\ \ \ \

Amazon Fire TV Stick

Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google taraf?ndan Chromecast tan?t?lm??t?. ?imdi ise Amazon da bu sektöre giri? yapt???n? aç?klad?. Amazon Fire TV Stick adl? cihazla birlikte sesli komut veremeyecek olsak da medya oynat?c?s?n?n neredeyse her özelli?ini kontrol […]

\

Google, yeni bir fiber bağlantının peşinde

Yeni nesil internet ba?lant?s? üzerine olan çal??malar?n? Amerika merkezli sürdürmeye devam eden Google, bu aralar yeni bir projeye de start vermi? gibi gözüküyor. Zaten Amerika’n?n belli ba?l? bölgelerine fiber internet götüren Google, ?imdi bu alanda bir devrim yapmaya haz?rlan?yor. ?nternete s?zd?r?lan bilgilere göre Google, fiber ba?lant?y? kablosuz hale getirecek modem ile pc aras?nda aç?lan arayla […]

\

Sitenizi Google’a sevdirin

  Google arama sonuçlar?, sadece bir s?radan internet kullan?c?s?n?n i?ine yaram?yor, asl?nda daha çok internet sitesi sahibi olanlar için önemli. Arama sonuçlar?nda kendi sitesini daha üst s?ralarda ç?karmak isteyen webmasterlar bunun için büyük çaba sarf ediyorlar, ço?unun da çakall??a kaçt???n? söyleyebiliriz. Ancak Google bu konuda bizleri fazlas?yla ciddi bir dille her sene uyar?yor. Google’?n sizi […]

\

Google For Work nedir?

?nternet dünyas?nda Google’?n en büyük rakibinin Amazon oldu?u biliniyor. ?ki Amerikan firma k?yas?ya bir üstünlük yar??? içerisindeyken bu aralar en çok çeki?me bulut depolama servislerinde bulunmakta. Özellikle iCloud’un hacklenmesiyle birlikte Apple’?n burada hüsrana u?rad???n?, bunla birlikte sahan?n sadece Amazon’la Google’a kald???n? da söyleyebiliriz. Fortune 500’de bulunan firmalar?n yüzde 60’l?k k?sm? ?u an bu konuda Google’? […]

\ \ \

Babak Parviz, Amazon’a transfer oldu

Uzun süredir Google’da ?u anki en önemli çal??man?n yöneticili?ini devam ettirmekte olan Babak Parviz, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamayla birlikte Google’?n pazar anlam?nda en büyük rakibi olan Amazon’a transfer oldu?unu ve bundan sonra fikir ve kabiliyetlerini Amazon için kullanaca??n? aç?klad?. Google Glass projesinin yöneticisi olan Parviz’in Amazon’a geçi? yapmas? Amazon’un da bu sektöre girmeye haz?rland???n? fazlas?yla […]