Ana sayfa » Etiket arşivi » indir

\ \ \ \

Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan uygulamalar?ndan biri olan ve ayn? Windows Phone 8 gibi Microsoft’un sahipli?ini yapt??? Skype yeni bir güncelleme daha ald?. Yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya birkaç yeni özellik eklenirken özellikl performans art?r?m? […]

\ \

MessageMe PC İndir

Geride b?rakt???m?z Mart ay?nda iOS ve Android i?letim sistemleri için yay?mlanm?? olan mobil mesajla?ma uygulamas? MessageMe ilk zamanlar?nda fazlas?yla popüler olmu?, bir ara hatta WhatsApp’i bile geride b?rakm??t?. Ancak popülaritesini uzun süre koruyamayan uygulama bir süre sonra çökü?e geçmi?, kullan?c?lar taraf?ndan terk edilmi?ti. ?imdi yöneticiler uygulamay? canland?rmak için PC’ye getiriyorlar. MessageMe firmas?, uygulamas?n?n halen daha […]

\ \ \ \

Onavo Count ile mobil internet kotanızı sorgulayın

Telefon kullan?c?lar?n?n, daha do?rusu ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n art?k vazgeçemedi?i internet paketleri malesef ülkemizde fahi? fiyatlar ile telefon abonelerine sat?lmakta. Bu durumda ise kullan?c?n?n yapabildi?i tek ?ey interneti olabildi?ince idareli kullanmak, peki bunun fark?na nas?l varabiliriz? Onavo Count bize burada yard?mc? olacak. Anl?k internet kotam?z? görebildi?imiz bu program sayesinde kendinize bir s?n?r koyabilir, en iyisi de […]

\ \

Mozilla Junior indir

Mozilla bizlere 2012 içerisindeki Haziran ay?nda iPad için yeni bir taray?c? geli?tirmekte oldu?u haberini vermi?ti. O tarihte program ad?na baz? bilgileri de bizlere sunan Mozilla hala program? yay?mlam?? de?il, oysa 6 ay içinde bizlerle bulu?turacaklar?n? söylemi?ti. Ama gelen bilgiler Mozilla Junior’?n 2013’ün ilerleyen aylar?nda iPadlerimizde olaca?? yönünde. Polonya’da bulunan ve Lehçe yay?m yapan bir siteye […]

\ \ \ \

YouTube Windows Phone uygulaması

Teknoloji ve internetin en büyük isimleri aras?nda yer alan ikili Microsoft ve Google aras?ndaki çat??malar hala devam ediyor. Yakla??k bir senedir aralar?nda hiçbir anla?ma imzalamayan iki firma Windows Phone 8 ile dü?manl?klar?n? daha da art?rm??t?. Google hala Microsoft’a YouTube uygulamas? için izin vermi? de?il ve Microsoft bu konu hakk?nda aç?klama yapt?. Google’?n tekelcilik yapt???n? iddia […]

\ \ \

Google Apps programları

Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i ala?a?? edece?ini ve program?n yüzde 90l?k kullan?c? pay?n? kendilerine çekeceklerini iddia etti. Google’?n gelirlerinin yüzde 90?ndan fazlas?n? reklamlardan elde etti?ini biliyoruz. Asl?na bak?l?rsa böyle güçlü bir sistemi elinde bulunduran Google’?n […]

\ \ \ \ \

Mozilla Firefox 64 bit indir

Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i bildirgede bu durum için birçok ?ikayet ve talep ald?klar?n? dile getirdi. Yani Mozilla Firefox 64 Bit tekrar dönebilir. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Benjamin Smedberg, 64 Bit Firefox’u yine de geli?tirmeyeceklerini […]

\ \ \

PS Vita YouTube uygulaması

Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan Türkçe versiyonu indirime aç?lan PS Vita YouTube Türkçe uygulamas?n? Sony’nin resmi sitesinden indirebilirsiniz. Sony, YouTube için geli?tirdi?i yeni uygulamada PS Vita’dan yap?lan giri?ler için yeni bir arayüz haz?rlad?. PS Vita’n?zdan […]

\ \

Tweetleri indirme

Twitter, geçti?imiz günlerde baz? kullan?c?lar?na jest yapm??t? ve onlara daha önce att?klar? tüm tweetleri tek tu? ile indirme ?ans? tan?m??t?. ?imdi ise bu fikrinden vazgeçti ve bu servis art?k tüm twitter kullan?c?lar? için kullan?labilir hale geldi. Art?k daha önce att???n?z tüm tweetleri tek tu? ile indirebilirsiniz. Tweetlerinizi indirmek için yapman?z gereken i?lem oldukça basit. Ayarlar […]

\ \ \ \

YouTube Capture indir

YouTube, Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra daha bir aktif olmaya ba?lad?. Öncelikle y?llard?r al??t???m?z basit arayüzünden kurtulan dünyan?n en büyük uygulamalar?ndan olan YouTube, ?imdi de mobile daha çok önem vermeye ba?l?yor. YouTube Capture adl? program bugün iOS i?letim sistemli telefonlar için kullan?ma aç?ld?. Sadece iPod Touch ve iPhone kullan?c?lar?n?n yararlanabilece?i bu YouTube Capture adl? program […]

Sayfa 1 / 3123