Ana sayfa » Etiket arşivi » internet

\ \ \

Türkiye İnternet İstatistikleri

Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m oran?n?n gayet fazla oldu?unu söyleyebiliriz. We Are Social adl? bir ara?t?rma ?irketi taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre Türkiye’de 35 milyon ki?i internet kullan?yor; bu da nüfusun yüzde 35’lik oran?na denk […]

\

İnternete indirim geliyor

Art?k hayat?m?z?n vazgeçilmez parçalar?ndan biri olmay? ba?aran internet, maalesef ülkemizde oldukça pahal? bir ücretle ve dü?ük servis kalitesiyle bizlere sunuluyor. Özellikle Uzakdo?u ülkelerinin internet ba?lant?lar? ve ücretleri çok uygun bir durumdayken tam tersine ülkemizde internet fiyat?na sürekli zam gelmekteydi. ?imdi ise farkl? bir haberler kar??n?zday?z. ?nternete indirim gelece?i aç?kland?. ?nternet hizmetlerinin art?k daha uygun fiyatlarla […]

\

TTNet, interneti kesecek mi? 25 Mart

Türkiye birkaç haftad?r bugün, 25 Mart tarihinde yay?mlanacak olan tape için nefesini tutmu? durumda. Hükümet de bir korku içerisinde gibi gözüküyor. Twitter’?n eri?ime kapat?lmas? ve bu konudaki di?er çal??malar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Geçti?imiz gün de TTNet’in bugün internet ba?lant?s?n? kesece?i iddias? bizlere ula?m??t?. Bu konuda TTNet taraf?ndan resmi bir aç?kl??a kavu?turuldu. Sosyal medyada […]

\ \ \ \ \

Zuckerberg’ten ücretsiz internet çağrısı

Barselona’da düzenlenen MWC 2014’te bir konu?ma yapan Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg önemli aç?klama ve ça?r?larda bulundu. WhatsApp’i de sat?n ald?ktan sonra ismini iyice duyuran yat?r?mc? tüm dünyada ücretsiz internetin bir proje haline gelmesi gerekti?ini savunurken ak?ll? telefonlar?n da daha ucuz bir fiyatla sat??a sunulmas? gerekti?ini, bunun yan? s?ra dünyan?n üçte ikisinin halen internete ba?lanmam?? oldu?unu […]

\

Mobil internet kullanımı artıyor

?nternet hayat?m?zda gün geçtikçe daha fazla yer almaya ba?larken bu alan? en çok gençlerin kulland???n? biliyoruz. Peki gençler daha çok bilgisayardan m? ba?lan?yor internete yoksa mobil cihazlardan m?? ?u anda laptop ve di?er bilgisayar çe?itleri daha çok kullan?lsa da bu tablo yak?n zamanda de?i?ecek gibi gözüküyor. Zira mobil internet kullan?m? gün geçtikçe artmakta ve yeni […]

\ \ \

Mobil internette yükseliş var

Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de mobil internet kullan?m?ndaki yükseli?i gözler önüne serdi. Bundan 2 – 3 sene konu?uldu?u gibi mobil sektör ?u anda alm?? ba??n? gidiyor; onla birlikte mobil internet de dur durak bilmiyor. Bu […]

\ \

İnternete gelecek olan sansürler

Uzun süredir üzerinde tart??t???m?z yeni internette sansür yasa??n?n devreye girmesine çok az bir süre kald?. Ülkenin her taraf?nda bu yasay? engellemek için mitingler düzenlenirken bunlar?n hepsinin bo?a ç?kt???n? söyleyebiliriz. TBMM Genel Kurulu’nda görü?meler sona erdi ve art?k Abdullah Gül’ün tek onay? bekleniyor. Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün onaylamas? halinde gelecek sansürlere dair 12 madde halinde haz?rlad???m?z özet […]

\

İnternette ne kadar zaman harcıyoruz

Teknoloji art?k hayat?m?zda o kadar büyük bir yeri i?gal etmeye ba?lad?k ki her i?imizde mutlaka kullan?yoruz. Bilgisayar ve ak?ll? telefonlarla neredeyse her i?i yapmak mümkünken hiç bu cihazlar üzerinde ne kadar süre harcad???n?z? hesaplad?n?z m? ? Global Web Index ad?nda bir ara?t?rma firmas? sizin yerinize dünya genelinde bu sorunun cevab?n? ara?t?rm??. Firma, küresel internet kullan?c?lar? […]

\ \ \ \ \

Vine, webde yenilendi

2013 y?l? içerisinde tüm sosyla medya siteleri büyük bir yükseli? ivmesi içerisine girdiler. Ancak en çok büyüyenlerden biri ku?kusuz Twitter oldu. Özellikle 6 saniyelik video servisi Vine ile beklenenden çok daha büyük bir ba?ar?n?n alt?na imza atm?? olan isim art?k bu servisini webe de ta??yor. ?lk önce sadece iOS’ta kullan?labilir olan, ard?ndan Windows Phone 8 […]

\

İnternet, depresyona sokuyor

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte hem hastal?klar?n say?s? hem de ruh durumu bozuk ki?iliklerin say?s? art?yor. Uzmanlar bu durumun internetle büyük bir ili?ki içerisinde oldu?unu do?rulamak için çal??malar yürütürken Amerika Birle?ik Devletleri’nde bir ara?t?rman?n alt?na imza at?ld? ve internette yap?lan aktivitelerin takip edilerek ki?inin depresyonda olup olmad???n?, nas?l sorunlar besledi?ini gösteren bir yaz?l?m geli?tirilmeye ba?land?. Missouri University […]

Sayfa 1 / 3123