Ana sayfa » Etiket arşivi » iOS

\ \ \

Skype’ın eski sürümlerine olan destek kesiliyor

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft […]

\ \ \

Facebook, Slingshot’ı geliştirdi

Dünyan?n internet kulvar?ndaki en büyük temsilcilerinden olan Facebook, son zamanlarda çal??malar?n? sadece Facebook’la s?n?rl? b?rakmay?p ba?ka isimler de sat?n almaya kayd?r?rken bu konuda en büyük yat?r?m? WhatsApp’e yapm??t?. Snapchat’e de göz diken firma ?irkete 3 milyar dolarl?k bir ödeme yapmay? kabul etmi?, ancak Snapchat bunu kabul etmemi?ti. Bu geli?me üzerine Facebook da kendi uygulamas?n? geli?tirdi: […]

\ \ \ \

iPad Office programı yayımlandı

Microsoft senelerdir Apple cihazlar?nda beklenen Office uygulama setini yay?mlam?yordu. ANcak geçti?imiz günlerde bu uygulamalar iPad için de yay?mland? ve milyonlarca kullan?c?ya kolayl?k sa?land?. Haftada 12 milyondan fazla kez indirilen Microsoft Office ücretli olarak yay?mland?. Uygulaman?n PC versiyonuyla belki de hiçbir fark? bulunmuyor ve gayet kullan??l?. iPad için Office ekibinden kareler Uygulaman?n arkas?ndaki yaz?l?m ekibi üyeleri […]

\ \ \ \

Android, liderliğe devam ediyor

Google’?n ba?ar?l? mobil i?letim sistemi Android, ç?kt??? seneden bu yana pazar pay?n? art?rmaya devam ediyor. iOS’u y?llar önce geride b?rakarak mükemmel bir i?in alt?na imza atan Android i?letim sistemi, geride b?rakt???m?z son y?l 3 içinde de büyük bir pazar pay?n? eline geçirmi?. Ayn? zamanda iOS’ta büyük bir dü?ü?, Windows Phone’da ise yükseli? görüyoruz. Mashable’?n haz?rlad??? […]

\ \

iOS, farkı açmaya devam ediyor

Geride b?rakt???m?z günlerde Mac cihazlar?n?n 30. y?l?n?n kutland???n? biliyoruz. Büyük ara?t?rma ?irketlerinden biri olan Global Web Index de Apple’? bu konuda bir ara?t?rmayla ödüllendirdi. Global olarak yap?lan ara?t?rmada Apple’?n hem mobil hem de masaüstü i?letim sistemlerinin kullan?m?n?n her geçen sene büyük oranda artt??? ortaya konuldu. Android’in yükseli?i yok say?lamaz, ancak iOS daha istikrarl? bir ?ekilde […]

\ \ \ \

En iyi tabletler: Android, iOS, Windows Phone

Piyasada ?u anda 3 tane mobil i?letim sistemi yer al?yor en çok kullan?lan: Android, iOS ve Windows Phone. Bunlar?n hepsi birçok say?da tablette kullan?l?rken üçünün aras?nda tercih yapmak zor bir karar olabilir. E?er ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda hangi sistemi tercih edece?inize karar verdiyseniz sonras?nda tableti de seçmeniz gerekiyor. Biz de sizler için her i?letim sisteminin en iyi […]

\ \ \

Twitter, tasarımını yeniledi

En çok kullan?lan sosyal a?lardan biri olan Twitter tasar?m?n? tekrar yeniledi. iOS ve Android platformlar? üzerinde yenilenmi? olan tasar?mla birlikte görüyoruz ki Twitter art?k bir internet sitesinden daha çok uygulama moduna geçmek istiyor. De?i?iklikler en çok simgeler ve renk düzenlemeleri üzerinde yap?l?rken daha aç?k bir görünümün kazand?r?ld???n? görüyoruz. De?i?en Simgeler ve Renkler Twitter’?n klasikle?mi? koyu […]

\

ios 7 özellikleri

Apple kullan?c?lar?n?n merakla bekledi?i ?OS 7 nin detaylar? ortaya ç?kmaya ba?lad?, uzun bir zaman kullan?c?lar?na yenilik sunmaya ios, buna bir son vermek istiyor. ?OS 7’de beyaz ve siya renkler hakim olacak, ayr?ca ios 7 düz bir yap?da olaca??da duyumlar aras?n da. Uygulamalar?n arayüzlerinin birbirine benzer renklerden olu?acak. ?OS 7 tu? kilidi ekran? daha sade bir […]

\ \ \ \

Onavo Count ile mobil internet kotanızı sorgulayın

Telefon kullan?c?lar?n?n, daha do?rusu ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n art?k vazgeçemedi?i internet paketleri malesef ülkemizde fahi? fiyatlar ile telefon abonelerine sat?lmakta. Bu durumda ise kullan?c?n?n yapabildi?i tek ?ey interneti olabildi?ince idareli kullanmak, peki bunun fark?na nas?l varabiliriz? Onavo Count bize burada yard?mc? olacak. Anl?k internet kotam?z? görebildi?imiz bu program sayesinde kendinize bir s?n?r koyabilir, en iyisi de […]

Sayfa 1 / 212