Ana sayfa » Etiket arşivi » iPhone

\ \ \ \ \

2015’te 3 yeni iPhone birden gelecek

Yeni senenin ilk aylar?n?n geride kalmas?n?n ard?ndan yeni nesil iPhone’lar için ciddi iddialar ortaya at?lmaya ba?land?. Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan iPhone 6’lardan sonra ?imdi de tabi ki bunlar?n S serisi bekleniyor. Normalde iki yeni model bekliyorduk iPhone’dan, ancak iddialar bu sene 3 telefonun birden tan?t?laca??n? gösteriyor. Plus’?n da iPhone ailesine girmesiyle birlikte Digitimes, bu sene […]

\ \

iPhone WiDisk (MediaShair)

Ak?ll? telefon sektörünün en çok kullan?lan isimlerinden olan iPhone’un belki de en fazla ele?tirilen yan? MicroSD haf?za kartlar?n? desteklemiyor olmas?. Android i?letim sistemli telefonlar haf?zalar?n? 128 GB’a kadar ç?kar?rken iPhone henüz 64 GB ile s?n?rl? kalm?? durumda. Bunla birlikte telefonun haf?zas?na göre fiyat?n? art?rmas? da kullan?c?lar?n ho?una gitmeyen farkl? bir detay. Ancak WiDisk MediaShair ile […]

\

iPhone Bildirim Işığı

iPhone’da bulunan bir uygulama ile bildi?iniz gibi SMS ya da arama geldi?inde, ya da herhangi bir bildirim geldi?inde fla??n yan?p sönmesini sa?layabiliyoruz. Ancak art?k buna gerek kalmayacak gibi. Kickstarter üzerinde yeni ba?lat?lan bir projede iPhone’a bildirim ????? ekleniyor. E?er hedeflenen ba??? tutar? yakalan?rsa özel bir k?l?f üretilecek ve bu k?l?f SMS ve arama geldi?inde elektromanyetik […]

\ \ \

iPhone 3D fotoğraf çekme

HTC’nin geçen günlerde sat??a sundu?u HTC One M8’de yer alan çift kamerayla birlikte derinlik ayarlanarak üç boyutlu foto?raf çekilebiliyordu. Çift kamera sayesinde yap?lan bu uygulaman?n tek kamerayla da yap?labilece?i ortaya ç?kt?. Shapematic ad?nda bir uygulama tüm iPhone’larda bize bunu yapma imkan? sunuyor. Derinlik ayar? yapt?ktan sonra birkaç aç?dan foto?raf çekiyorsunuz ve ard?ndan uygulama foto?raflar? birle?tirip […]

\ \

iRecorder – iPhone Kasetçalar

Eski y?llar?m?z?n en popüler teknolojik ürünü olan kasetçalarlar yetmi?lerin ba?lar?ndan doksanlar?n sonlar?na dek müzik dinlemek için kulland???m?z, genelde sadece maddi durumu iyi olanlarda bulunan bir ?eydi. Art?k onlar? özledi?imizi rahatl?kla söyleyebiliriz; hiç de?ilse tasar?m olarak. Zira sadece kaset çal?yorlard? ve kendi haf?zalar? bulumuyordu depolamak için. Ancak iRecorder ile art?k bu sorun ortadan kalk?yor. ?lk bak??ta […]

Apple, kablosuz şarj patenti aldı

\ \ \

Apple, kablosuz şarj patenti aldı

Teknolojinin hayat içerisinde en çok sevilmeme nedenleri aras?nda kablolar? yer al?yor. Özellikle bir prizin etraf? birçok kabloyla doldu?unda nas?l oluyorsa hepsi birbirine giriyor. Bu sorunu ortadan kald?rmak için geçti?imiz senelerden biri bir sürü çal??ma yürütülürken Apple da bo? durmuyor. Gelen bilgilere göre Apple, kablosuz ?arj patentini ald? ve büyük ihtimal ?u anda oldukça büyük planlar […]

\ \

iPhone, Japonya’da açık ara lider

Japonya’da çok güçlü bir pazar pay?na sahip oldu?unu bildi?imiz Apple’? bu ba?ar?s?yla sürekli övmekteyiz. Ancak elimize bu vakte kadar kesin istatistiklerler geçmemi?ti. Son olarak iPhone’un Japonya’da ne kadar satt??? ve ülkede en çok sat?lan ilk on telefonun bilgileri de bizlere ula?t?r?ld?. Gelen bilgilere göre Japonya’da en çok sat?lan on telefondan dokuzu iPhone; tabi bunlar farkl? […]

\ \ \

iPhone Numara Engelleme

Telefon markalar? aras?nda ?u anda sadece Samsung telefonunuz üzerinden bir numaran?n sizi aramas?n? ya da size ba?ka yollarla ula?mas?n? engelliyor. Desteklemeyen telefonlarda ise bu engelleme i?lemini operatörünüz üzerinden yapabiliyorsunuz. Ancak pek de bilinmeyen bu özellike iPhone’da da yer al?yor ve a?a??da sizlere iPhone numara engelleme anlat?m?n? yapm?? bulunuyoruz. Apple’?n popüler telefonu iPhone kullan?c?lar?n?n sorunlar?ndan biri […]

\ \

iPhone’a gözlüklü şarj

Apple için geli?tirilmekte olan yan sanayi ürünleri aras?na bir yenisi daha eklendi ve art?k ?arj sorunu tamamen ortadan kalkacak gibi; özellikle yaz günlerinde. Yan?nda telefonun ?arj?n? ta??mak istemeyenler için yepyeni bir gözlük geli?tirildi. Gözlü?ün kenarlar?nda bulunan güne? panelleri gündüz enerjiyi depolarken ç?kard???n?zda ise sizlere ucunda bulunan kablo giri?iyle birlikte telefonunuzu ?arj etme ?ans? sunuyor. Tasar?mc? […]

\ \

Mac şifresini iPhone’la açma

Knock Software taraf?ndan Apple cihazlar üzerinde kullan?labilecek olan mükemmel bir uygulama geli?tirildi. Art?k iPhonelar?n?zla Mac bilgisayarlar?n?z?n ?ifresini tek tu? ile açabileceksiniz. 2011 sonras? üretilmi? olan cihazlar? desteklemekte olan Knock adl? uygulamay? a?a??daki linkten sat?n alabilirsiniz. Knock Software’?n iOS cihazlara özel geli?tirdi?i Knock uygulamas? ile ?ifreli MAC cihazlar?n?z? art?k sadece iPhone’a t?klayarak açabileceksiniz. Bluetooth üzerinden çal??an […]

Sayfa 1 / 212