Ana sayfa » Etiket arşivi » Microsoft

\ \

Microsoft Office’e alternatif Office Online

Yeni versiyonu çok büyük ihtimal ücretsiz bir ?ekilde piyasaya sürülecek olan Microsoft Office’in ?u anki versiyonunu ele al?rsak fazlas?yla pahal? oldu?unu söyleyebiliriz. Lisansl?dan çok korsan yaz?l?m ?eklinde kullan?lmakta olan Microsoft Office herkesin cüzdan?n? zor duruma dü?ürüyor. Korsan yaz?l?m kullanmak yerine alternatif uygulamalar da kullanabilirsiniz neredeyse Microsoft Office ile ayn? i?levleri gören. Bunlardan bir tanesi de […]

\ \

Microsoft’un geliri arttı

Geride b?rakt???m?z Nisan – Haziran döneminin mali gelirleri Microsoft taraf?ndan aç?kland?. Global takvime oranla senenin ikinci dönemi olmas?na ra?men Microsoft kaynaklar?nda senenin dördüncü çeyre?i olarak geçen dönemde Microsoft’un gelirleri bir önceki senenin ayn? dönemine oranla yakla??k 3.5 milyar dolar artarak 21.38 milyar dolara kadar ula?t?. Her dönem gelirini art?rmay? ba?aran Microsoft, Bill Gates’in nas?l dünyan?n […]

\ \ \

Skype’ın eski sürümlerine olan destek kesiliyor

Bundan üç sene önce Microsoft taraf?ndan hat?r? say?l?r bir ücret kar??l???nda sat?n al?nan Skype’a büyük yenilikler getirilmi?, özellikle mobil platformda önemli ad?mlar at?lm??t?. ?imdi ise Microsoft’tan beklenmeyen bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Microsoft, yak?n zaman içerisinde Skype’?n eski sürümlerine olan deste?i keserek uygulamaya getirmeyi planlad?klar? yeni özellikler üzerinde zaman geçirmeyi planl?yor. Asl?na bak?l?rsa Microsoft […]

\ \ \ \ \ \

Apple ve Microsoft’tan yeni ortaklık

Geçti?imiz iki gün önce düzenlenen etkinli?inde iki yeni i?letim sistemini tan?tan Apple, tüm dünyan?n ilgisini bir anda üstüne çekmeyi ba?arm??t?. iOS 8’i yay?mlayan ve bunun yan? s?ra OS X 10.10’u da tan?tan Apple, OS için Microsoft ile bir ortakl??a gitti. Daha önce Siri’de arama yaparken Bing altyap?s?n? kullanan Apple, OS’un Spotlight aramas?nda da Bing kullanaca??n? […]

\ \ \

Xbox’ın yeni yöneticileri belli oldu

Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella, göreve ba?lad???ndan bu yana radikal de?i?iklikler yapmaya devam ediyor. ?imdi de Microsoft bünyesinde bulunan konsollar?n yönetimini elinde bulunduran ki?i, yani Xbox’?n yöneticisi ve tüm yönetim kadrosu de?i?tirildi. Uzun süredir zaten Xbox ekibinde olan Phil Spencer art?k Xbox’?n yeni CEO’su ve E3’e büyük bir haberle birlikte girmesi bekleniyor. Microsoft bünyesindeki Xbox […]

\ \ \

Microsoft Office Web’de isim değişikliği

Microsoft’un en yararl? uygulamalar?ndan biri olan Office Web Apps, uzun bir süre sonra yeni bir isimle bizlere hizmet sunmaya ba?layacak. Geçti?imiz dönemde patent davas? nedeniyle SkyDrive’?n ismi One Drive olarak de?i?tirilmi?ti. Office Web Apps de yak?n zamanda i?levine Office Online olarak devam edecek. De?i?ikli?in çok k?sa bir süre içerisinde gerçekle?mesi bekleniyor. Office Online’?n bu isme […]

\ \

Microsoft’tan YouTube kullanıcılarına ödeme

Geride b?rakt???m?z aylarda yeni nesil konsolu olan Xbox One’? sat??a sunan Microsoft, PlayStation 4’ten 100 dolar daha pahal? bir fiyata satsa da çok iyi sat?? de?erleri elde etmi?ti. Ancak buna ra?men Microsoft’un rahat durmad???n?, YouTube’da Xbox One’? öven videolar yükleyen kullan?c?lara ödeme yapt??? ortaya ç?kt?. Kullan?c?lar?n yükledikleri videolar?n 30 saniyeden uzun olmas? ve Xbox One’?n […]

\ \

Bill Gates umutları yine söndürdü

Dünyan?n en zengin insan? olan, ayn? zamanda Microsoft’un da sahibi Bill Gates, eski i?ine tam zamanl? geri dönmeyece?inin alt?n? bir kez daha çizdi. Geçti?imiz gün Bloomberg’de yay?mlanan bir programa konuk olan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakf?’n?n 2013 y?l? içerisinde ne gibi i?lerin ve hay?r i?lerinin alt?na imza att???n? aç?klarken Microsof’la ilgili sorulardan da kurtulamad?. […]

\ \ \

Xbox One’a yeni reklam

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil oyun konsollar? Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? biraz daha k?zd?rd?. ?ki konsol da mükemmel sat?? derecelerini yakalayarak rekorlara imza atarken ikisi de stok sorunu ya?amakta. Ancak halen konsol sat??lar? çok iyi derecede devam ediyor ve firmalar da reklamlar ç?karmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft, Xbox One için yeni […]

\ \ \

Surface Pro 2 Sorunları

Özellikle tasar?m?, sonra da üstün teknik özellikleriyle ilk ç?kt??? dönemde kullan?c?lar?n ilgisini fazlas?yla çeken, ard?ndan sat?? de?erlerinde dü?ü? ya?ayan ancak buna ra?men halen en çok sat?lan tablet serilerinden olan Microsoft Surface Pro 2’den gelmekte olan ?ikayetlerde de art?? var. Tabletlere gelen son güncellemenin ard?ndan pilin çok daha çabuk tükenmeye ba?lad??? ve ayn? zamanda uykudan uyanma […]

Sayfa 1 / 41234