Ana sayfa » Etiket arşivi » twitter

Twitter’a ağır çekim video özelliği

\ \

Twitter’a ağır çekim video özelliği

Son zamanlarda mobil uygulamas?na verdi?i de?erle takdirlerimizi almay? ba?aran Twitter, uygulamas?na yeni bir özellik daha katt???n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre art?k Twitter videolar?nda a??r çekim özelli?ini kullanabilece?iz. Bu özellik telefonlarda ilk olarak sadece iPhone 5S’in kendi özelli?i olarak yer al?yordu; di?er telefonlarda bulunmuyordu. ?imdi ise Twitter bu özelli?i tüm kameral? telefonlara getirmeyi planlad???n? aç?k bir […]

\ \

Twitter’dan en çok sansür Türkiye’den

?nternet kullan?m istatistikleri pek de iç aç?c? olmayan ülkemiz baz? konularda bu alandaki birincili?ini hiçbir ülkeye kapt?rma niyetinde de?il. Twitter yeni bir rapor daha payla?t?. Payla??lan sansür-kald?rma talebi raporunun bir öncesinde Rusya bizim önümüzde bulunuyordu; ancak art?k Türkiye burada lider konumda. Herkesi sürklase ettik! Devletin interneti kontrol alma çabas?n?n ayakta alk??land???! Rusya’y? bile katlad???m?z içerik […]

\ \

Twitter’a özet özelliği geliyor

Ku?kusuz internetin en büyük sosyal a?lar?ndan birisi olan Twitter, kendini güncellemeye ve bizlere yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geride b?rakt???m?z günlerde iOS platformuna istatistik özelli?ini de ekleyen Twitter, ?imdi de güncel ?ekilde Twitter kullanmayan kullan?c?lar?n? dü?ünerek “özet” özelli?ini bizlere sunuyor. Bu özellik sayesinde tweetleriniz kronolojik olarak s?ralanmak yerine önemine göre s?ralanacak. Peki Twitter bizim tweetimizin […]

\ \

Twitter’a resim düzenleme özelliği

E?er ak?ll? bir telefonunuz varsa çekti?iniz foto?raflar? ya da sizler için de?erli olan resimleri Facebook ya da Twitter yerine Instagram’dan payla?may? tercih etti?inizi tahmin edebiliyoruz. Instagram’la ba?lant?l? olarak di?er iki platformda da otomatik olarak zaten payla??lan foto?raflar hem Facebook’un hem de Twitter’?n resimler konusunda de?er kaybetmesine neden oldu; tabi Instagram’?n Facebook’a ait oldu?unu hat?rlay?nca ortada […]

\ \

Twitter “Satın Al” Butonu

Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’?n uzun bir süredir gizlikilk içerisinde Sat?n Al tu?u için çal??malar yürüttü?ünü daha önce vermi? oldu?umuz haberlere sizlere aktarm??t?k. Sonunda bu özellikle halka aç?k bir halde kullan?ma ça?ld?. Henüz test, beta a?amas?nda olan Sat?n Al uygulamas?n?n bir kullan?m videosu bizlerle bulu?turulurken art?k internet pazarlamac?l???nda önemli bir ad?m at?lm?? oldu?unun alt?n? çizebiliriz. […]

\ \ \

Twitter’a videolu tweetlar geliyor

Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal a?lar?ndan biri olan mikroblog servisi Twitter, her geçen dönem büyüyü?ünü devam ettiriyor. Büyüme sürerken yeni kaynaklara ihtiyaç duyan Twitter bu konuda kendi engellerini kendi koymakta. 140 karakteri site için büyük bir engel olarak tan?mlan?rken k?s?tl? reklam alanlar? da farkl? bir sorun arz etmekte. ?imdi ise Twitter, videolu tweet reklamlar?n? yay?na […]

\ \

Twitter, Soundcloud’u satın alıyor

Son zamanlarda sosyal medyan?n ve internet dünyas?n?n en büyük isimleri, arkas?ndan gelmekte olan bir ba?ka büyük isimleri sat?n alma i?lemini fazlas?yla art?rd?. Özellikle Facebook’un Whatsapp’i 18 milyar dolar kar??l???nda sat?n almas? bu dönemin en büyük i?lemi olarak kay?tlara geçerken di?er uygulamalardan bahsetmiyoruz bile. Bu hamleleriyle en büyük rakiplerinden biri olan Twitter kar??s?nda büyük de?er kazanan […]

\

Twitter Sessiz Modu

Son zamanlarda hem webde hem de mobilde uygulamas?n? durmadan geli?tiren Twitter’dan yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Geride b?rakt???m?z ay web tasar?m?n? ba?tan sona de?i?tiren Twitter, ?imdi de mobil uygulamas?na yeni özellikler ekliyor. Geçen hafta Twitter’a sessiz modu gelece?ine dair iddialar ortaya at?lm??t?. Bu iddialar dün gelen küçük güncelleme ile do?ruland?. Bunun yan? s?ra uygulamaya daha […]

\ \ \

Twitter 2014 istatistikleri

Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’dan, 2014 y?l?n?n ilk çeyre?ine ait istatistikler aç?kland?. Birçok büyük firma bu dönemi kâr ile geride b?rakm??t?, bu isimler aras?na ismini yazd?ran bir di?er firma da Twitter oldu. Y?l?k ilk üç ay?n?n sonunda elde edilen sonuçlara bakt???m?zda Twitter’?n fazlas?yla ba?ar?l? bir yap?lanma sürecini geride b?rakt???n? görebiliyoruz; özellikle aktif kullan?c? say?s?nda iyi […]

\ \ \

Twitter Türkiye ofisi neden açılmıyor?

Bundan bir ay önce Twitter ülkemizde yasakl? haldeydi, eri?imi gizli DNS adresleri üzerinden yapabiliyorduk. Bir süre sonra bu yasak ortadan kalkarken hemen ard?ndan Twitter yetkilileri özel bir görü?me için Ankara’ya geldiler. Gelen bilgilere göre Cumhurba?kan? Abdullah Gül, daha önce de oldu?u gibi bu yetkilileri Türkiye’de bir ofis açma konusunda ikna etmeye çal??m??. Peki iki kere […]

Sayfa 1 / 41234