Ana sayfa » Etiket arşivi » Windows 8.1

\ \ \

Windows 8.1 ücretsiz dağıtılacak! Sadece belli bir kesme

Microsoft’un ba??nda olan ki?iye bakt???m?zda dünyan?n en zengini Bill Gates’i görüyoruz. Uzun zaman önce CEO’luk görevinden ayr?lan, sadece paras?n? sayan Bill Gates kendisini hay?r i?lerine vermi?, Amerika’n?n en büyük ba????n? yaparak Afrika’da milyonlarca hayat kurtarm??t?. Bill Gates bir talimat vermi? olacak ki Windows 8.1 kâr amac? gütmeyen kurulu?lara ve kütüphanelere ücretsiz olarak da??t?laca??n? aç?klad?. Microsoft, […]

\ \ \ \ \

Windows 8.1 64 bit’in desteklemediği AMD işlemciler var

Geçti?imiz günlerde kullan?ma sunulmu? olan Microsoft’un yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in en büyük aç??? geçen gün ortaya ç?kar?ld?. Gelen bilgilere göre Windows 8.1 64 bit baz? AMD i?lemcilerinde çal??m?yor. Sadece 64 bit versiyonuyla kullan?ma sunulmu? olan i?letim sistemi en çok Athlon 64 i?lemci serisiyle sorunlar ya?amakta. AMD 64 ailesi olarak adland?r?lan ilk nesil 120nm ve […]

\ \

Windows 8.1 oyunları yavaşlattı

Henüz yeni yay?mlanm?? olan Windows 8.1’den hayal k?r?kl??? yaratan sorunlar?n haberleri gelmeye ba?lad?. Windows 8’in üzerine geli?tirilmi? olan yeni i?letim sisteminden gelen bilgilere göre baz? oyunlar ?u anda oynanamaz durumda. Baz? oyunlarda sistem fazlas?yla yava?lam??ken baz?lar?nda görüntüler donarak geliyor; baz? büyük oyunlar ise hiç desteklenemiyor. Windows 8.1’deki “geli?tirmeler” internetteki baz? ?ikayetlere göre belirli oyunlar? oynanmaz […]

\ \

Windows 8.1 rekor kırdı

Windows 8’e güncelleme olarak getirilecek olan Windows 8.1 i?letim sistemi henüz yay?mlanm?? olmamas?na ra?men bir rekorun alt?na imza att?. Uzun süredir beklenen i?letim sistemi birçok testten geçirilirken beta versiyonlar? da ?ansl? ki?ilere da??t?lm??, ücretsiz olarak denenmi?ti. Start butonunun geri gelecek oldu?u Windows 8.1’le birlikte ne gibi performans art??lar?n?n ve dü?ü?lerinin yazd???n? size önceki yaz?lar?m?zda aktarm??t?k. […]

\ \ \ \ \

Windows 8.1 karşılaştırma – test

Microsoft’un tüm kariyeri boyunca geli?tirdi?i i?letim sistemleri her zaman ald??? sistem güncellemeleri ile birlikte yava?lam??t?. Özellikle bilgisayar?n aç?lma süresinde devasa zaman farklar? yer al?rken Windows 8.1 için bunun geçerli olmad???n? görüyoruz. Windows 8 ile pek de be?enilmeyen Microsoft kendini Windows 8.1 ile affettirecek gibi gözüküyor. Windows 8’in aç?lma süresi 18.97 saniye idi, bu de?er Windows […]

\ \ \

Windows 8.1 çıkış tarihi

Microsoft’un Windows 8 üzerinde de?i?iklikler yaparak getirecek oldu?u yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in ç?k?? tarihi kesinle?ti. Microsoft’un sitesi üzerinden yap?lan aç?klamalarda bu bilgiye yer verilirken daha önce aç?klanmam?? farkl? bilgiler de bizlere aktar?lanlar aras?nda. Bildi?iniz gibi Windows 8.1’in ilk kez tan?t?lmas?n?n üzerinden bir hayli zaman geçti, yakla??k dört ayl?k bir zaman. Windows 8’in güncellenmi? hali […]

\

Windows 8.1 sistem gereksinimleri

Windows 8.1’in önizleme versiyonu geçti?imiz ay kullan?c?lara sunulmu?tu. Ba?lat menüsünün de geri döndü?ü versiyonun Windows 8’den pek fazla bir fark? bulunmazken sistemin alt?nda yap?lan de?i?ikliklerle birlikte performansta iyile?tirmeler yap?ld?. En önemlisi de çabuk ?i?en bir sistem olan Windows 8’ün bu kötü yan?na bir son verildi?i söyleniyor ama bunu uzun süreli kullan?mdan sonra anlayabiliriz. Gelen bilgilere […]

\ \ \ \ \

Windows 8.1 RTM çıkış tarihi

Daha önce yap?lan aç?klamalarda Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? gösterilmi?ti. Herkes ay?n ba??nda yeni i?letim sisteminin bizlere sunulmas? beklerken Microsoft’tan gelen aç?klama i?leri de?i?tirdi; Windows 8.1 RTM ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? sonu belirtildi. Microsoft’un yetkili isimlerinden biri olan Tami Reller ?u ana kadar 100 milyondan fazla Windows 8 lisans?n?n sat?ld???n? dile getirirken […]

\ \

Windows 8.1 ISO yayımlandı

Geçti?imiz gün i?letim sisteminin Windows 8.1 Public Preview sürümünü bizlere tan?tan Microsoft bu sefer tümüyle sistemi ISO dosyas? halinde indirime açt?. 32 ve 64 bit sürümleriyle indirime aç?lan Windows 8.1 beklenenden daha dü?ük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Bilgisayar i?lemci gücü 1 GHz, RAM h?z? da 1 GB olan bilgisayarlar için 32 bit kullan?m? Microsoft taraf?ndan […]

\ \ \

Windows 8.1 sızdı

Daha önce sizlerle payla?t???m?z haberlerimizde Windows 8.1’in ilk betas?n?n 26 Haziran’da bizlere sunulaca??n? söylemi?tik. Tüm kullan?c?lara ücretsiz olarak da??t?lacak olan bu yeni güncelleme paketi korsan yaz?l?m kullananlar taraf?ndan kullan?lamayacak. Windows 8.1’i kullanmak istiyorsan?z önceden Windows 8’i sat?n alm?? olman?z gerekiyor. Ancak ?öyle bir ?ey var ki biz hala Windows 8 ya da Windows 7 kullan?rken […]

Sayfa 1 / 212