Ana sayfa » Etiket arşivi » Xbox One

\ \

Xbox One bu sefer PS4’ü geride bıraktı

Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride kalan Xbox One’?n yüzü Sony’ye kar?? sonunda ilk kez güldü. Sadece Amerika’da de?il dünya genelinde sonuç böyle iken NPD geçti?imiz gün yapt??? bir aç?klamayla birlikte Sony’yi sat??larda geride b?rakt???n? aç?klad? […]

\ \ \

Yeni konsollar ne kadar sattı

Geride b?rakt???m?z sene ç?k???n? gerçekle?tiren yeni nesil konsollar olumsuzdan çok olumlu yorum alarak ne kadar nokta at??? yaparak ç?k?? yapt?klar?n? gösterdiler. Ülkemizde PlayStation Xbox’a oranla daha çok kullan?l?yor; ancak yurt d???nda ayn? istatistikler geçerli de?il. Ne kadar yurt d???nda Xbox kullan?m? ülkemize göre daha fazla olsa bile, bu yine de yeterli olmad?. VGChartz, aç?klad??? istatistiklerle […]

\ \

Xbox One fiyatında indirim!

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan yeni nesil konsollar?n sat??lar? halen tüm h?z?yla devam etmekte. Sat??larda önde oldu?u belirgin olan PlayStation 4, Xbox One önünde bir hakimiyet kurmu? durumda; ancak Microsoft’un da çabuk pes etmeyece?ini görebiliyoruz. Son zamanlarda birçok farkl? kampanyalar? bizlere sunan Microsoft, ?imdi de Xbox One fiyat?nda indirime gitti. Xbox One fiyat?nda 50 dolarl?k […]

\ \ \ \

Xbox One satışları artıyor!

Geride b?rakt???m?z sene tan?t?lan ve ilk sene içerisinde PlayStation 4’ün gölgesinde kalmaya maruz olan Xbox One, aradan zaman geçtikçe sat??lar?nda h?zlanmaya devam ediyor. Microsoft’un kan kaybetmesindeki en büyük etken olarak PlayStation’?n yüzek FPS’de oyunlar oynamaya izin vermesi gösteriliyordu. Hem PS 4’ün hem de Xbox One’?n sat??lar? ?u anda ülkemizde de bulunurken Xbox One’?n son çeyrekte […]

\

3D Bluray, Xbox One’a geliyor

Microsoft’un son nesil konsolu Xbox One’a A?ustos güncellemesi geldi. Yeni güncellemeyle birlikte konsolun yay?mlanmas?yla birlikte gelmesi beklenen özelliklerin bir k?sm? ?imdi eklendi ve bu özelliklerin fazlas?yla önemli oldu?unu belirtmemiz gerekiyor. ?lk özellik art?k sistemin 3D Bluray destekliyor olmas?. Art?k 3D ve büyük boyutlu Bluray filmler Xbox One kullan?c?lar? taraf?ndan da izlenebilecek. Bu güncellemeyle birlikte Xbox […]

\

Xbox One, Türkçe geliyor

Geride b?rakt???m?z günlerde Amerika’da düzenlenen E3 Fuar?’nda önemli aç?klamalarda bulunan Microsoft, Xbox One Türkiye ç?k?? tarihini de aç?klad?. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolu 29 ülkeyle birlikte ülkemizde de 5 Eylül tarihinde sat??a sunulacak. Sevindirici olan haber ise Xbox One’?n Türkçe arayüzle gelecek olmas?. Asl?nda bu beklenen bir ?eydi, kesinle?mi? olmas? içimizi yine de […]

\ \ \ \

Kinect’siz Xbox One Ön Siparişte

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulan yeni nesil konsollar seneler sonra Microsoft ve Sony aras?ndaki sava?? k?zd?rm??t?. PlayStation 4 ve Xbox One ?u anda sat??tayken bu vakte dek milyonlarca kez satt?lar bile; beklenenden çok daha iyi gelir elde ettirdiler geli?tiricilerine. Microsoft, Xbox One’da Kinect’i zorunlu bir halde satarken Sony, PlayStation 4’te kameray? opsiyonel bir […]

\

Xbox One’a el konsolu mu geliyor

Geride b?rakt???m?z senenin sonunda yeni oyun konsolunu sat??a sunan Microsoft, fiyat?n?n pahal? olmas?na ra?men konsoldan olumlu yorumlar almay? ba?ar?p çok da iyi sat?? de?erleri elde etmi?ti. Sonras?nda, yani son zamanlarda ise Xbox One’?n bir el konsolunun sat??a sunulaca?? yönünde haberler, iddialar ortada dolanmaya ba?lad?. Sonunda bu haberler en yetkili a??zdan aç?kl??a kavu?turuldu; pek de umdu?umuz […]

\ \ \

Yeni nesil konsollar ne kadar sattı?

Yeni nesil konsollar 2014’e girmeden önce sat??a sunulmu?tu. ?ki konsol da çok iyi sat?? de?erleriyle birlikte piyasaya giri? yapt?ktan sonra stoklara yeti?emez hale kadar geldiler, ancak art?k üretim konusunda rahat olduklar?n? söyleyebiliriz, hiç de?ilse Microsoft için. Çünkü Sony, PlayStation 4 sat?? de?erlerini her geçen dönem art?rmakta ve Xbox One ile PlayStation 4 aras?ndaki fark? açmakta. […]

\ \ \ \

Xbox One için EA’den itiraflar

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsollar, Xbox One ve PlayStation 4 uzun bir süredir tüm oyuncu kitlesi taraf?ndan bekleniyordu. ?ki konsol için de beklentileri kar??lad?klar?n? söyleyebiliriz; ancak ortada resmi sonuçlar da var. Gelen bilgilere göre PS4 oyunlar?na olan ilgi Xbox One’dan çok daha fazla. Konu hakk?nda konu?an Electronic Arts’?n yetkili […]

Sayfa 1 / 41234