Ana sayfa » Etiket arşivi » yandex

\ \ \ \

Avea, Yandex ve Opera’dan ücretsiz internet

Ülkemizin en büyük cep operatörlerinden biri olan Avea, baz? kampanyalar? dahilinde kullan?c?lara ücretsiz internet sunuyor; ancak bunun için baz? ?artlara uymak ve ödül kazanm?? olmak laz?m. Bunun yan? s?ra bir de Türkiye’de ilk kez denenen sponsorlu internet eri?imi sayesinde internete ücretsiz olarak da ba?lanabilirsiniz; e?er ?ansl?ysan?z. Avea hatt?n?z ile Opera taray?c?s?n? açt???n?zda, e?er günlük öncelikli […]

\ \ \

Yandex, İstanbul’u merkez yapıyor

Arama motoru konusunda Google, Yahoo ve Bing gibi devlerin ard?ndan gelmekte olan Rus arama motoru Yandex’in ülkemize olan yat?r?mlar? devam ediyor. Neredeyse her hafta ayr? bir büyük servisi kullan?ma açan Ruslar bu sefer i?leri daha ciddiye al?p ?stanbul Teknokent’te bir akademi kuracak. Bu akademi içerisinde 200 tane mühendis yer alacak. Ellisi Rusya’dan gelecekken 150 tane […]

\ \

Yandex’te yeni hedef

Yakla??k bir buçuk y?l önce Rus pazar?ndan sonra Türk pazar?na da resmi olarak giri? yapan Yandex bu k?sa süre içerisinde o kadar ba?ar?l? çal??malara imza att? ki ?imdiden arama motoru devi Google’?n gözünü korkutmu? durumda. Avrupa’ya geçmeden önce Türkiye’yi üs olarak kullanan Yandex bir buçuk senede Türkiye’deki arama motoru pazar pay?n?n yüzde 3’ünü ele geçirmi? […]

\

Yandex, Bing’i geçti

Son 2 senedir ülkemize büyük yat?r?mlar yapan Yandex, görülen o ki sadece Türkiye’de de?il dünyada da popülaritesini oldukça art?rd?. Microsoft’un arama motoru ve bir daha birçok servisi sa?layan uygulamas? Bing’i geride b?rakan Yandex, dünyada en çok kullan?lan dördüncü arama motoru oldu. Ruslar Kas?m ve Aral?k ay? içerisinde 4.84 milyar arama cevaplad?. Arama motoru sektöründe birincilik […]

\ \ \

Türkçe Yandex.Browser

Yandex, ülkemiz ad?na yat?r?mlar?na devam ediyor. Yakla??k iki ay önce kendi taray?c?s?n? ç?karan Yandex, bu sefer browser?n Türkçe versiyonu da yay?mlad?. Google Chrome üzerine eklenti olarak kurulan Yandex taray?c? Türkçe versiyonunda dil harici bize özgü ba?ka ?eyler de içeriyor. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?, bu taray?c? üzerinde çok uzun […]

\ \ \ \

Fenerbahçe Yandex arama motoru

Fenerbahçelilerin bekledi?i büyük haber sonunda geldi. Daha önce Galatasaray ile anla?an Yandex, Yandex.GS arama motorunu bizlere sunmu?tu. Uzun süren anla?ma sürecinin ard?ndan Fenerbahçe ile de bir protokol imzaland? ve art?k Yandex.FB’yi de kullan?ma açt?lar. Yukar?daki resimde de mutlu an? görebilirsiniz. Sonunda Fenerbahçeliler de kendi arama motorlar?na da kavu?tular. Bu haber Fenerbahçe’nin resmi sitesinden aç?kland? ve […]

\ \ \

GS Yandex

Türkiye bili?im sektöründe çok önemli ad?mlar atan Rus firma Yandex, Galatasarayla da anla?t?. Geçti?imiz haftalarda Mynet gibi büyük bir firmayla arama motoru konusunda yeni bir anla?ma imzalayan Yandex, ?imdi de Galatasaray Spor Kulübü ile yine arama motoru üzerine el s?k??t?. Bundan böyle Galatasaray site içi aramalar?n?z Yandex taraf?ndan kar??lanacak. Bu konu hakk?nda Ünal Aysal da […]

\

Yandex yazım hatası

Yandex, Türkiye için yat?r?mlar?na devam ediyor. Okullar?n aç?ld??? bugün itibariyle Yandex taraf?ndan bir hizmet daha yay?na girdi. Yeni hizmet bize arama motorunda kulland???m?z yanl?? kelimeleri gösterecek ve otomatik olarak düzeltecek. Yandex’in geli?tirdi?i bu sistem asl?nda çok tekrarlanan bir olay. Türkiye üzerinden aranan ve yanl?? yaz?lan kelimeleri depolayan bellek art?k en çok hangi kelimeler yanl?? yaz?lm??sa […]

\ \

Sony müzik kataloğu Yandex

Zaten aylard?r bünyesinde online olarak müzik dinleme özelli?ini bulunduran Yandex, ?imdi bu özelli?ini daha kapsaml? hale getirdi. Arama sonuçlar?ndan dinleyebildi?imiz müziklere Sony Müzik ad? alt?nda ç?km?? binlerce parça da eklendi. Eklenen ?ark?lar?n toplam? 200 bin tane. E?er siz de Yandex arama motoruna bir ?ark?n?n ismini yazarsan?z ilk önce bir linkle kar??la??yorsunuz. E?er Yandex kaynakl? o […]

\ \ \ \

Yandex Direct Hizmeti

Türkiye’ye büyük yat?r?mlar yapan Yandex, yeni bir hizmeti daha internet kullan?c?lar?n?n hizmetine sundu. Türkiye’ye Google’dan daha fazla de?er verdi?i her hareketinden olan Yandex, ?imdi de Direct sistemini Türklerin hizmetine sundu. Peki Yandex.Direct nedir? Yandex.Direct, Google Adwords ile e?de?er bir hizmettir. Kelime baz al?narak verilen reklamlar?n genel ad?d?r. Anahtar kelimelere göre reklam verenler, aramalar sayesinde sitelerine […]

Sayfa 1 / 212