Ana sayfa » Etiket arşivi » Youtube

\ \

YouTube’a yeni arama özelliği

Geride b?rakt???m?z ay YouTube’un arama seçeneklerine “360 derece arama” ad?nda bir yeni özellik eklenmi?ti. Bu özellik sayesinde 4K görüntü kalitesindeki videolar? ayr??t?rabiliyor, böylelikle daha hedefsel sonuçlar elde edebiliyorduk. Ama maalesef bu özellik global videolar? arama sonucunda göstermiyordu ve soruna çözüm hemen getirildi. Art?k arama bölümündeki detayl? seçeneklere girip 360 seçene?ini tikleyerek siz de dünyan?n her […]

\ \ \

YouTube videolarını Instagram’a yüklemek

Dünyan?n en çok kullan?lan ve birkaç sene öncesinde Google taraf?ndan sat?n al?nan video payla??m sitesi YouTube’dan bazen indirmek istedi?imiz videolar ç?k?yor. Bunlar? hem ak?ll? telefonlara hem de bilgisayara indirmek bir i?kence haline gelebildi?i gibi bolca vaktimizi de harc?yoruz. Ama art?k i?ler daha kolay olacak. Zira Tube2gram ad?nda bir internet sitesi istedi?iniz YouTube videosunu ister Instagram […]

\

YouTube’dan beklenmeyen karar

2005 y?l?nda kuruldu?u günden bu yana internet dünyas?n?n en çok kullan?lan video servisi olmay? ba?aran YouTube’dan hiç de beklenmedik bir aç?klama geldi. Sektörü art?k daha elinde tutma karar? alm?? gibi gözüken Google himayesi alt?ndaki YouTube, müzik stüdyolar?na yeni bir sözle?me öneriyor. Öneriyi kabul etmeyen stüdyolar?n videolar? YouTube’dan kald?r?lacak iken gelen bilglere göre yüzde 90’l?k bir […]

\ \

Xbox’tan YouTube’a video yükleme

Microsoft’un geride b?rakt???m?z sene sat??a sundu?u yeni nesil oyun konsolu Xbox One için YouTube uygulamas?na yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular oyun içi ald?klar? görüntü kayd?n? direkt olarak, hiçbir farkl? uygulama kullanmadan YouTube’a yükleyebiliyorlar. Gayet kullan??l? ve ??k bir arayüze sahip olan YouTube uygulamas?na bu özelli?in de gelmesi milyonlarca oyuncuyu mutlaka sevindirecektir. Art?k […]

\ \

Microsoft’tan YouTube kullanıcılarına ödeme

Geride b?rakt???m?z aylarda yeni nesil konsolu olan Xbox One’? sat??a sunan Microsoft, PlayStation 4’ten 100 dolar daha pahal? bir fiyata satsa da çok iyi sat?? de?erleri elde etmi?ti. Ancak buna ra?men Microsoft’un rahat durmad???n?, YouTube’da Xbox One’? öven videolar yükleyen kullan?c?lara ödeme yapt??? ortaya ç?kt?. Kullan?c?lar?n yükledikleri videolar?n 30 saniyeden uzun olmas? ve Xbox One’?n […]

\ \ \ \

Facebook, farkı açıyor

Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Google+ aras?nda yap?lan bir ara?t?rmada hepsinin günlük, haftal?k ve en son tercih olarak aktif kullan?c? say?lar? ortaya ç?kar?ld?. Facebook günlük ziyaretçi konusunda büyük geli?me kaydetmi? gibi görünüyor. Taht? kimseye […]

\ \

YouTube’a erişim engellendi mi?

Tam da meclisten internet sansürü hakk?nda yeni bir yasa tasar?s? geçerken ortaya internet konusunda sorunlar ç?kmaya ba?lad?. Baz? bölgelerde Uydunet kullan?c?lar?n?n YouTube’a giri? yapamad?klar? interneti ve özellikle twitter? ?u anda sarsmakta. ?u ana dek hiçbir mahkeme karar? aç?klanmazken kullan?c?lar servis sa?lay?c?lar?ndan resmi bir aç?klama beklemekteler. Uydunet kullan?c?lar? YouTube’a giremedi Aktar?lan ilk bilgilere göre baz? bölgelerdeki […]

\ \ \

Facebook ve YouTube arasında da işler kızışıyor

Futures Company ara?t?rma ?irketinin 4.014 gencin kat?l?m?yla gerçekle?tirdi?i anket, Facebook’un ‘e?lence’ sorununu çözmekte hala çok ba?ar?l? olmad???n? gösterdi. Dünyan?n en çok kullan?lmakta olan sosyal payla??m sitesi Facebook ne kadar kullan?c?lar?n gözünden dü?üyor gibi gözükse de her dönem kâr marj?n? art?r?yor. Yine de istatistiklere bakt???m?zda Facebook kullan?c?s?nda siteden kopmalar görüyoruz. Futures Company ad?ndaki Amerikan ara?t?rma ?irketi […]

\

YouTube ağır çekim özelliği

Video payla??m sitelerinin en iyisi, en çok kullan?lan olan YouTube’a yeni bir özellik daha geldi. Birkaç sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra mükemmel geli?meleri bizlere sunmaya ba?layan YouTube bu sefer de video oynat?c?s?na slow motion – a??r çekim özelli?ini ekledi. Daha önce de video oynat?c?s?na otomatik alt yaz? seçene?ini getiren YouTube’un önümüzdeki dönemde art?k […]

\ \ \ \ \

YouTube’dan Türkiye’ye yatırım

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan ve bir iki sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nan YouTube’dan Türkiye’ye yat?r?m geliyor. Olu?turdu?u network ile dünyan?n en büyük reklam gücüne sahip olan Google art?k bu gücünü YouTube üzerine de y?kmaya yava? yava? ba?l?yor. Avrupa’n?n ço?u ülkesinden reklam almaya uzun zaman önce ba?layan YouTube art?k bu çal??malar?n? Türkiye […]

Sayfa 1 / 212