Ana sayfa » Etiket arşivi » Intel

\ \ \

Intel 5. nesil Core işlemcilerini tanıttı

??lemci konusunda dünyan?n lideri oldu?u tart??mas?z olan Intel, dünyada büyük ses getiren yeni nesil i?lemcilerininin Türkiye lansman?n? da gerçekle?tirdi. 5. nesil Core i?lemcilerle birlikte art?k bu i?lemcilere sahip olan bilgisayarlar kablosuz görüntü aktar?m?, hatta kablosuz ?arj bile olabilecek. 14 nanometre teknolojisiyle geli?tirilmi? olan i?lemcilerle birlikte art?k daha iyi performans da al?nacakken ?s?nma sorunu da yava? […]

\ \ \ \

Intel, Türkiye’de Ar-Ge merkezi açtı

Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli ile sektör i? ortaklar?, üniversiteler, kamu kurum ve kurulu?lar? ile birlikte çal??acak olan Intel Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin kendi fikrî mülkiyet projelerini yaratmas?nda ve dünyaya teknoloji ihraç etmesinde önemli rol oynama […]

\ \ \

10 Intel Education Tablet

Intel, e?itim sektörüne yat?r?m yapmaya devam ediyor. Okullarda e?itim amaçl? kullan?lmas? amaçlanan, devletlerin de son zamanlarda bu konuda büyük projeler geli?tirdi?ini göz önünde bulundurursak gayet global piyasaya hükmedecek bir proje olan e?itim tabletleri geçti?imiz gün tan?t?ld?. Tabletlerde Android i?letim sistemi bulunurken arayüzünün gayet ba?ar?l? olduklar?n? söyleyebiliriz. 10 Intel Education Tablet ismindeki tablet, isminden de anla??ld??? […]

\

Intel, Kno’yu satın aldı

Teknolojinin e?itim alan?na tamam?yla girmesiyle birlikte büyük isimler de bu alanda yat?r?m yapmaya ba?lad?. Son olarak i?lemci devi Intel, Kno ad?nda 2009 y?l?nda kurulmu? bir firmay? sat?n ald?. Tüm ders kitaplar?n? dijital ortamda ö?renci ve e?itimcilere sunmakta olan Kno art?k Intel’in ad? alt?nda i?lerine devam edecek. Ak?ll? tahta, tablet bilgisayar gibi teknoloji ayg?tlar?, son y?llarda […]

\

Intel Rack Scale Architecture (RSA) ve Rack Disaggregation (RD)

Tüm büyük sitelerin sorununu ya?ad??? ama global piyasada bilinen Google, Facebok, Twitter ve YouTube gibi siteler sunucular?n? sa?l?kl? çal??t?rmak için bu platformlar?n? kuzey kutbuna yak?n yerlere kurmaya ba?lad?lar, bunun nedeni ise sunucular?n ?s?nmas?n? önlemek. Ancak Intel buna bir çözüm bulmu? gibi görünüyor. ?ki yeni sistemle kar??m?za ç?kan Intel yak?nda bu soruna bir çözüm getirebilir. Intel, […]

\ \ \

Intel Broadwell geç gelecek

2013’ün son aylar?nda bizlere sunulmas?n? bekledi?imiz Intel Broadwell’den üzücü bir haber geldi. Geçti?imiz gün bir konu?ma yapan Intel yöneticisi Broadwell’in bizlere 2014’ün ilk çeyre?i içerisinde sunulaca??n? dile getirdiler. ?u anda Windows 8.1 için optimize edilme a?amas?nda oldu?u belirtilen i?lemciler yak?n zamanda da üretime girecek. Intel’in CEO’su Brian Krzanich gazetecilere yapt??? aç?klamada, bunun küçük bir gecikme […]

\

Intel, kâr değerlerini açıkladı

??lemci dünyas?n?n tart??mas?z en büyük paya sahip olan ismi Intel’den sevindiren aç?klamalar geldi. Masaüstü, dizüstü, ta??nabilir bilgisayar alanlar?nda ve sunucularda üretim gerçekle?tirip servis sunmakta olan Intel gelen bilgilere göre geride b?rakt???m?z sene 3 milyar dolarl?k bir kâr elde etti. Bu haberle birlikte “kötü gidi?at” iddialar?n? da yalanlam?? olan Intel’in yat?r?mlar?na devam etmesi bekleniyor. Bilgisayar dünyas?ndaki […]

\ \ \ \

Intel Galileo tanıtıldı

Kendi bilgisayar?n? kendisi üretmek isteyenler için Intel’den yeni bir ürün daha geldi: Intel Galileo. Toplama bilgisayar yapmak isteyenler için kasas?z kullan?m için geli?tirilmi? olan Intel Galileo geçti?imiz gün Intel’in yapt??? aç?klama ile tan?t?l?rken yak?n zamanda Türkiye’de de sat??a sunulacak; ?imdilik sadece Amerika ve Avrupa için sat?l?yor durumda. Evinde robot yapmay? sevenler, kendi PC’sini üretmek isteyenler, […]

\ \ \

Intel’den Online TV geliyor

PC sektörü iyice daral?yor ve mobil sektör dünyay? ele geçirmeye ba?lad? bile, bunu size daha önce de çokça belirtmi?tik. Zaman?nda bilgisayar piyasas?n?n en büyükleri olan firmalar art?k bu sektörden istediklerini elde edemedikleri için ba?ka sektörlere kay?yorlar, Intel de onlar?n aras?ndaki yerini ald?. Mobil sektörde ?ans?n? yine çokça kez deneyen ama sonuç alamayan Intel art?k internet […]

\ \ \ \ \

Intel ZiiLabs’i alıyor

Intel büyük yat?r?mlar yapmaya devam ediyor. En son olarak inan?lmaz güçte bir i?lemci üreteceklerini aç?klayan ?irket performanstan sonra GPU’ya da önemi art?rmaya ba?lad?. Creative firmas? ile anla?an Intel, Creative’in en son geli?tirdi?i sistem ve ?irket olan ZiiLabs’i toplam 50 milyon dolar kar??l???nda sat?n al?yor. ?irketin sadece kendisi için 30 milyon dolara ödeyecek olan Intel, ?irketin […]

Sayfa 1 / 212