• Intel, Türkiye’de Ar-Ge merkezi açtı

  Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli...

 • 10 Intel Education Tablet

  Intel, e?itim sektörüne yat?r?m yapmaya devam ediyor. Okullarda e?itim amaçl? kullan?lmas? amaçlanan, devletlerin de son zamanlarda bu konuda büyük projeler geli?tirdi?ini göz önünde bulundurursak gayet...

 • Intel, Kno’yu satın aldı

  Teknolojinin e?itim alan?na tamam?yla girmesiyle birlikte büyük isimler de bu alanda yat?r?m yapmaya ba?lad?. Son olarak i?lemci devi Intel, Kno ad?nda 2009 y?l?nda kurulmu? bir...

 • Intel Broadwell geç gelecek

  2013’ün son aylar?nda bizlere sunulmas?n? bekledi?imiz Intel Broadwell’den üzücü bir haber geldi. Geçti?imiz gün bir konu?ma yapan Intel yöneticisi Broadwell’in bizlere 2014’ün ilk çeyre?i içerisinde...

 • Intel, kâr değerlerini açıkladı

  ??lemci dünyas?n?n tart??mas?z en büyük paya sahip olan ismi Intel’den sevindiren aç?klamalar geldi. Masaüstü, dizüstü, ta??nabilir bilgisayar alanlar?nda ve sunucularda üretim gerçekle?tirip servis sunmakta olan...

 • Intel Galileo tanıtıldı

  Kendi bilgisayar?n? kendisi üretmek isteyenler için Intel’den yeni bir ürün daha geldi: Intel Galileo. Toplama bilgisayar yapmak isteyenler için kasas?z kullan?m için geli?tirilmi? olan Intel...

 • Intel’den Online TV geliyor

  PC sektörü iyice daral?yor ve mobil sektör dünyay? ele geçirmeye ba?lad? bile, bunu size daha önce de çokça belirtmi?tik. Zaman?nda bilgisayar piyasas?n?n en büyükleri olan...

 • Intel ZiiLabs’i alıyor

  Intel büyük yat?r?mlar yapmaya devam ediyor. En son olarak inan?lmaz güçte bir i?lemci üreteceklerini aç?klayan ?irket performanstan sonra GPU’ya da önemi art?rmaya ba?lad?. Creative firmas?...