Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Kurumsal (Page 2)

\ \ \ \ \

İndirim, bakanlığı beklemedi

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, geride b?rakt???m?z günlerde CNN TÜRK’e konuk olmu? ve ülkedeki internet geli?im süreci hakk?nda önemli aç?klamalarda bulunmu?tu. 4G’ye dair de bilgiler veren Lütfi Elvan’?n aç?klamalar?n?n sonuna ekledi?i ibare internet fiyatlar?n?n son yap?lan indirime ra?men bir kez daha a?a?? çekilece?i yönündeydi. Görünü?e bak?l?rsa bu aç?klama etkisini fazlas?yla h?zl? gösterdi; TurkNet […]

\

İnternet fiyatları ucuzluyor

Geride b?rakt???m?z günlerde CNN Türk’e konuk olan Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Lütfi Elvan, ülkemizdeki internetin güncel durumu hakk?nda aç?klamalarda bulundu. ?u anda 4G üzerinde çal??malar?n son raddelerine do?ru gelindi?ini belirten Lütfi Elvan, önümüzdeki aylarda internet fiyatlar?nda bir indirimin daha ya?anaca??n? ve 4G’ye geçi?in de en h?zl? ?ekilde tamamlanaca??n? ifade etti. Lütfi Elvan’?n di?er aç?klamalar? […]

\ \

Apple Campus 2 göründü

Apple, birkaç sene içerisinde yeni bir merkeze ta??nacak. Bu bilgi bu vakte dek Apple taraf?ndan resmi olarak aç?klanmasa da ortaya at?lan iddialar ve kan?tlar durumu defalarca kez bizlere sundu. Campus 2 ad?n? alacak yeni yerle?im birimi sonunda tepeden de görüntülendi. Casus uçaklar sayesinde görüntülenen Apple Campus 2’nin videosunu a?a??dan 4K kalitesiyle birlikte izleyebilirsiniz. ?n?aat sahas?n?n […]

\

NetApp, 2014 istatistiklerini açıkladı

?statistik ve veri dendi?inde akla global pazarda ilk gelen isimlerden biri olan NetApp, geride b?rakmaya haz?rland???m?z y?la ili?kin istatistiklerini tüm dünya ile payla?t?. A?a??da da grafik halinde görebilece?iniz istatistiklerden sonra ?irketin ne denli projelerde oldu?u ve nas?l ba?ar?lar?n alt?na imza att???n? daha net anlayaca??z. Veri depolama ve yönetimi alan?nda dünyan?n lider ?irketlerinden NetApp, 2014’ün en […]

\ \

Asus, Tayvan’ın en değerli markası oldu

ASUS, En ?yi Küresel Tayvan Markalar? 2014 Ödülleri’nde bir numaral? Tayvan markas? unvan?n? ald?. Üst üste ikinci y?l bu ödülü kazanan ASUS, toplamda on ikinci kez Tayvan’?n en büyük üç uluslararas? markas? aras?nda yer alma ba?ar?s?n? gösterdi. ASUS’un tahmini marka de?eri 1,723 milyar ABD dolar? olurken, ?irket rekabetin yo?un oldu?u pazarda istikrarl? büyümesini sürdürüyor. ASUS […]

\ \

Xiaomi 1 milyar dolar yatırım aldı

Son zamanlar?n en de?erli telefonlar?n? üretmeyi ba?ar?n Xiaomi, de?erine de?er katmaya devam ediyor. ?u anki piyasa de?erinin 35 milyar dolar oldu?u tahmin edilen telefon üreticisi Çin’de Samsung’un pay?n? da geride b?rakmay? ba?ard?. Gelen bilgilere göre bugün de gerçekle?ecek olan yat?r?m i?lemlerinin ard?ndan firmaya 1 milyar dolarl?k daha yat?r?m yap?lm?? olacak. Özellikle Mi4 gibi önemli bir […]

\ \

Xbox One bu sefer PS4’ü geride bıraktı

Neredeyse ayn? anda ç?k??lar?n? gerçekle?tiren ama ilk dönemde PS4’e oranla 100 dolar daha fazla bir etikete sahip olman?n yan? s?ra çözünürlük kalitesindeki dü?ü?le de geride kalan Xbox One’?n yüzü Sony’ye kar?? sonunda ilk kez güldü. Sadece Amerika’da de?il dünya genelinde sonuç böyle iken NPD geçti?imiz gün yapt??? bir aç?klamayla birlikte Sony’yi sat??larda geride b?rakt???n? aç?klad? […]

\ \

Microsoft Care açılıyor

Uzun y?llard?r Nokia’n?n satt??? telefonlara Nokia Care adl? hizmetiyle birlikte destek verdi?ini biliyoruz. Geride b?rakt???m?z sene Nokia’n?n ço?u bölümünü sat?n alan Microsoft da geçen ay yeni telefonlar? kendi logosuyla birlikte satmaya ba?lam??t?. Eh, haliyle bir telefon satt???n?zda arkas?ndan bunun deste?ini de vermeniz gerekiyor. Ve bunun için de Microsoft Care yak?n zaman içerisinde hizmet vermeye ba?layacak. […]

\ \

Gamex 2014 başladı!

Dünyan?n en büyük dijital oyun ?irketlerini ve oyun dünyas?n?n en önemli isimlerini bir araya getirecek olan GameX 2014 fuar?, 4 Aral?k Per?embe günü kap?lar?n? ziyaretçilere açt?. 7 Aral?k’a kadar sürecek fuar, dünyan?n önemli oyun ?irketlerinin yepyeni oyunlar?n? ve son teknolojilerini ilk kez gün yüzüne ç?karmalar?na sahne olacak. Onlarca teknoloji ve oyun firmas?n?n kat?ld??? etkinlikte aç?l?? […]

\

Google, yeni bir fiber bağlantının peşinde

Yeni nesil internet ba?lant?s? üzerine olan çal??malar?n? Amerika merkezli sürdürmeye devam eden Google, bu aralar yeni bir projeye de start vermi? gibi gözüküyor. Zaten Amerika’n?n belli ba?l? bölgelerine fiber internet götüren Google, ?imdi bu alanda bir devrim yapmaya haz?rlan?yor. ?nternete s?zd?r?lan bilgilere göre Google, fiber ba?lant?y? kablosuz hale getirecek modem ile pc aras?nda aç?lan arayla […]